Biosférická rezervácia Slovenský kras

Územie Slovenského krasu bolo 1. marca 1977 ako prvé na Slovensku zapísané do medzinárodnej siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO – Človek a biosféra (Man and the Biosphere).

Funkcie biosférickej rezervácie

Biosférické rezervácie slúžia ako príklad trvalo udržateľného života, prijateľnej rovnováhy a vzájomného vzťahu človeka s prírodným prostredím.

  • Ochranná funkcia:

Zachovanie genetickej, druhovej, ekosystémovej a krajinnej rozmanitosti.

  • Rozvojová funkcia:

Podpora hospodárskeho a ľudského rozvoja, ktorý je spoločensko – kultúrne a ekologicky trvalo udržateľný.

  • Logistická funkcia:

Enviromentálne vzdelávanie a výchova obyvateľstva, výchova odborníkov, ukážkové projekty.

Zonácia biosférickej rezervácie

mapa BRCieľom zonácie je uplatňovať diferencovanú ochranu, na základe priestorového rozčlenenia územia, so zohľadnením rôznorodého stavu prírodných ekosystémov a rôznej intenzity ekonomických a spoločenských aktivít.

Jadrová zóna: Sú to najzachovalejšie časti územia Slovenského krasu, kde sú sústredené prírodné hodnoty najvyššieho významu. Predstavujú ju prírodné rezervácie a iné osobitne cenné ekosystémy územia. Sú to vo väčšine lesné pozemky.

 • výmera 8 857 ha (24 % z celkovej výmery BR)
 • nadmorská výška 400 – 850 m
 • zmiešané dubové a bukové lesy a trvalé trávne porasty krasových planín
 • prípustná len ochrana a monitoring

Nárazníková zóna: Je ochrannou zónou, ktorá eliminuje negatívne vplyvy okolitého územia na centrálnu zónu. Zahrňuje xerotermné lesné a nelesné spoločenstvá. Značná časť zóny spadá do chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd a PHO vodných zdrojov. Prevládajú lesy hospodárske nad lesmi ochrannými. Zastúpené sú zmiešané listnaté lesy, umelé ihličnaté porasty a trvalé trávne porasty.

 • výmera 23 395 ha (65 % z celkovej výmery BR)
 • nadmorská výška 300 – 700 m
 • xerotermné lesné a nelesné spoločenstvá
 • prípustný výskum, vzdelávanie a turistika

Prechodná (rozvojová) zóna: Jej poslaním je dostatočne zachytávať a tlmiť všetky vonkajšie rušivé vplyvy, ohrozujúce vlastné územie a jeho centrálnu zónu. Ochranné podmienky sú voľnejšie a cieľom je, aby pri hospodárení nedochádzalo k znečisťovaniu a znehodnocovaniu prostredia, najmä ovzdušia, vody a pôdy.

 • výmera 38 334 ha a 3914 ha (11 %) plochy BR, spolu 42 228 ha
 • nadmorská výška 190 – 600 m
 • zmiešané listnaté a ihličnaté lesy, trvalé trávne porasty a orná pôda
 • zabezpečenie trvalo udržateľného života