NP Slovenský kras

Praktická starostlivosť v územnej pôsobnosti NP Slovenský kras

Praktická starostlivosť  o biotopy a chránené druhy v územnej pôsobnosti Správy NP Slovenský kras zahŕňa napríklad kosenie, odstraňovanie biomasy a redukciu náletových drevín. Tiež likvidáciu inváznych druhov rastlín a ošetrovanie chránených stromov. Jej súčasťou je aj napríklad zlepšovanie hniezdnych a úkrytových možností živočíchov. Realizuje sa aj obnova značenia národného parku a jeho ochranného pásma a obnova obvodového značenia maloplošných chránených […]