logo natura

logo natura

Za územie európskeho významu možno vyhlásiť územie, na ktorom sa nachádzajú biotopy európskeho významu, alebo druhy európskeho významu.

Územie európskeho významu po schválení Európskou komisiou vyhlási orgán ochrany prírody za chránené územie alebo zónu chráneného územia, t. j. za chránenú krajinnú oblasť, národný park, chránený areál, prírodnú rezerváciu alebo chránený krajinný prvok a stanovuje tiež osobitné stupne ochrany (druhý až piaty) v zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Ochrana druhov a biotopov sa v územiach európskeho významu zabezpečuje jednak prostredníctvom vhodného obhospodarovanie usmerneného zonáciou územia a programom starostlivosti, jednak prostredníctvom obmedzení vyplývajúcich z uvedeného zákona.

Územia európskeho významu predstavujú posledné zvyšky najhodnotnejších biotopov a biotopov najohrozenejších druhov na európskom kontinente.

Zoznam navrhovaných území európskeho významu (ÚEV)bol schválený uznesením vlády SR č. 239 zo 17. marca 2004 podľa zákona o ochrane prírody č. 543/2002 Z. z. v zmysle § 27 na ochranu biotopov európskeho významu, alebo druhov európskeho významu.

V územnej pôsobnosti Správy Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne je 24 ÚEV:

Názov a kód územia Info brožúra Názov a kód územia Info brožúra
Brzotínske skaly SKUEV0350 stiahnuť Kečovské škrapy SKUEV0345
Bubeník SKUEV0922 Kloptaň SKUEV0919
Český závrt SKUEV0340 Meliatsky profil SKUEV0921
Čierna Moldava SKUEV0348 Palanta SKUEV0737
Dlhý vrch SKUEV0917 Plešivská planina SKUEV0353
Dolný vrch SKUEV0341 Plešivské stáne SKUEV0343
Domické škrapy SKUEV0347 Pod Strážnym hrebeňom SKUEV0346
Drieňovec SKUEV0342 stiahnuť Slaná SKUEV0398 stiahnuť
Fabiánka SKUEV0355 stiahnuť Sokolia skala SKUEV0920
Horný vrch SKUEV0356 Stredný tok Bodvy SKUEV0954
Hrušovská lesostep SKUEV0352 stianuť Teplické stráne SKUEV0284
Jasovské dubiny SKUEV0349 stiahnuť Volovské bučiny SKUEV0918

Vyhľadávanie  ostatných Území európskeho významu