NP Slovenský kras

Propozície súťaže:

Téma súťaže: Hlavnou témou súťaže bude príroda Národného parku Slovenský kras a jej jednotlivé zložky. Národný park Slovenský kras bol vyhlásený 1. marca 2002 a tento rok oslavujeme 20. výročie jeho vyhlásenia. Územie Slovenského krasu predstavuje najväčšie krasové územie planinového typu v strednej Európe. Vyznačuje sa veľkou bohatosťou nadzemných a podzemných krasových útvarov. V Slovenskom krase je známych takmer 1350 jaskýň a priepastí. Súčasne je aj botanicky najbohatším územím Slovenska so zastúpením viac ako 1500 taxónov vyšších rastlín. Národný park je domovom 195 chránených druhov živočíchov, 210 druhov vtákov a rastie tu 125 druhov chránených rastlín.

Súťaž bude prebiehať v Zádielskej tiesňave po trase turistického chodníka. Na jednotlivých tematických zastávkach budú žiaci odpovedať nielen na teoretické otázky, ale aj na otázky z poznávacej časti.

 

Súťaž bude pozostávať z dvoch častí:

  1. teoretická časť – odpovede na otázky, ktoré dostanú súťažiace družstvá z okruhu tém:

flóra, fauna, NATURA 2000, neživá príroda, národný park.

  1. poznávacia časť – súťažiace družstvá budú určovať rastliny, zvieratá, stopy zvierat, stromy, horniny a nerasty, ktoré sa vyskytujú na území Slovenského krasu.

 

Účastníci súťaže:

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci II. stupňa (5. – 9. ročník) ZŠ a osemročných gymnázií (prima – kvinta) z okresu Rožňava. Každá škola môže na súťaž vyslať jedno družstvo pozostávajúce zo štyroch členov + doprovod dospelej osoby.

 

Účastnícky poplatok za každú osobu je 3 €. Povinné turistické oblečenie (aj do dažďa), pevná obuv!

V prípade choroby, resp. inej neprítomnosti súťažiaceho na súťaži, je možné vyslať na súťaž náhradného súťažiaceho.

Termín konania súťaže: 07. 06. 2022 (utorok) 

Prezentácia účastníkov: 7.30 – 7.45 hod.  (v knižnici)

Odchod  autobusu: 8.00 hod. ! 

Predpokladaný návrat: 14:00 hod.

Miesto konania: suchý variant: trasa turistického chodníka v Zádielskej tiesňave

mokrý variant: Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, Lipová 3, Rožňava

V prípade nepriaznivého počasia bude celá súťaž prebiehať v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave.

 

Hodnotenie súťaže: Súťaž bude sledovať porota zostavená zo zástupcov vyhlasovateľov súťaže. Hodnotiť sa bude každá odpoveď v jednotlivých okruhoch tém počtom bodov, ktoré sa budú sčítavať z oboch častí. Výhercom sa stáva súťažné družstvo s najvyšším počtom bodov. V prípade rovnosti bodov bude rozhodovať vyšší počet súčtu bodov získaných v teoretickej časti súťaže. Ak aj tam bude rovnaký počet bodov rozhodnú odpovede na doplňujúce otázky.

 

Ceny: Diplomy a ocenenie získajú prvé tri najlepšie družstvá žiakov. Ostatní účastníci súťaže obdržia pamätný list.

 

 Prihlasovanie do súťaže:

Prihlášku zaslať do 25. mája 2022 na adresu: Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, Lipová 3, 048 01 Rožňava, alebo e-mailom: kniznica@kniznica-rv.sk

 

Bližšie informácie k súťaži Vám budú poskytnuté:

na Správe Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne na tel. 058/732 6815, mob.: 0903 298 237 – MVDr. Balážová Andrea alebo osobne v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského, príp. na tel. č. 058/788 0915 – Miriama Tóthová

 

Doporučená literatúra:

Karasová, E., Rozložník, M.: Slovenský kras – chránená krajinná oblasť, biosférická rezervácia, Martin, 1994

Bella, P., Rozložník, M.: Jaskyne Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo, SAŽP-SSJ, Banská Bystrica, 1999

Zákon 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z  19. apríla 2021,

ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Učebnice biológie pre základné školy a gymnáziá

Informácie je možné získať v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave alebo na https://www.npslovenskykras.sk/www.sopsr.sk/natura.