NP Slovenský kras

Maloplošné chránené územia

Zvýšená pozornosť je venovaná vzácnym biotopom, ohrozeným spoločenstvám, resp. špecifickým lokalitám. Pre tieto platí najprísnejší režim ochrany. Sú to rozlohou menšie územia, ktoré sú z hľadiska ochrany prírody najcennejšie a sú dôležité z vedecko – výskumnných dôvodov.

Územia európskeho významu

Za územie európskeho významu (ÚEV) je možné vyhlásiť územie, na ktorom sa nachádzajú biotopy európskeho významu, alebo druhy európskeho významu.

Chránené vtáčie územia

Biotopy druhov vtákov európskeho významu a biotopy sťahovavých druhov vtákov možno na účel zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania vyhlásiť za chránené vtáčie územie (CHVÚ) (§ 26 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)