NP Slovenský kras

Meliatsky profil

PP bola vyhlásená v roku 1989 na ploche 15,42 ha na ochranu typického profilu meliatskej série, ktorý bol odkrytý ťažbou v lome. Je to prechodný člen medzi vrchým permom a spodným triasom. Budovaný je rôznymi vápencami so zastúpením skamenelín. Nachádzajú sa tu aj menšie telesá vulkanitov. Bol vyhlásený v roku 1989 na ploche 15,42 ha.

Prielom Muráňa

Prírodná pamiatka PP Prielom Muráňa sa nachádza v juhovýchodnej časti Licinskej pahorkatiny, v katastrálnom území obcí Bretka a Meliata. Bola vyhlásená v roku 1980 na výmere 39,55 ha. Z hľadiska ochrany prírody je treba toto územie hodnotiť ako mimoriadne hodnotné. Platí tu 4. stupeň územnej ochrany. Predmetom ochrany je meandrujúci tok rieky Muráň, hlboko zarezaný do vápencového podkladu s priľahlými lesnými komplexami, výskytom vzácnej flóry a fauny. Tok Muráňa v priestore prírodnej pamiatky meandruje a až do hĺbky 100 m sa zarezáva do vápencov a vytvára prielom. Na jeho hranách sa striedajú dubovo-hrabové lesy a ostrovmi lesostepných formácií, pri samotnej rieke sú to lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy. Vyskytujú sa tu niektoré krasové formy ako napr. škrapy. Prítomné sú menšie jaskyne, vytvorené eróziou rieky na výrazných puklinách. Územie je súčasťou sústavy chránených území NATURA 2000, konkrétne územia európskeho významu – SKUEV 0285 Rieka Muráň s prítokmi.