NP Slovenský kras

Program:                             Interreg Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020

Názov projektu SK:         Rozvoj liečebného turizmu v jaskyniach svetového dedičstva Aggtelekského     a Slovenského krasu

Názov projektu AJ:          Medical/wellness tourism development in the world heritage caves of the   Aggtelek and Slovak Karst

Akronym projektu:         Aggtelek – Domica curative cave

Číslo projektu:                   SKHU/1601/1.1/035

Začiatok realizácie projektu:        1.11.2017

Dĺžka realizácie projektu:              24 mesiacov

Rozpočet projektu ŠOP SR:          312 574,00 Eur

Celkový rozpočet projektu:         1 616 098,40 Eur

Vedúci prijímateľ:                            Národný park Aggtelek

Partner projektu:                             Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Opis projektu:

Útvary Aggtelekského a Slovenského krasu sú medzinárodného významu vďaka svojej rozmanitosti útvarov. Cezhraničný jaskynný systém, ktorý disponuje vybudovanými vstupmi na oboch stranách hranice prijme každoročne viac ako 200 000 návštevníkov.

Rozvojové aktivity sú zamerané na 3 jaskyne jaskynného systému Baradla – Domica.

Liečebný účinok vzduchu jaskyne Béke pri obci Jósvafő sa prejavil skoro, v roku 1969 sa oficiálne stala jaskyňa 1. terapeutickou jaskyňou v Maďarsku. V súčasnosti je certifikácia jaskyne už neplatná (20-ročné obdobie) a vzhľadom na stav systému chodieb a následkom rôznych procesov už nie je aktívne využívaná.

Jaskyňa Baradla je jaskyňou s najdlhšou históriou skúmania a návštevnosti na území Maďarska. Odborníci skúmajúci túto jaskyňu už dávno spozorovali, že špeciálna klíma jaskyne disponuje liečebnými účinkami, a to vďaka hygienickému a mikrobiologické stavu tunajšej atmosféry, no doteraz jaskyňa neprešla certifikáciou.

V jaskyni Domica disponujúcej významnými geomorfologickými hodnotami došlo v roku 2010 k spusteniu aktivít zameraných na vytvorenie priestorov pre klimatickú terapiu v spodnej časti šachty Demek-lápa, avšak tieto priestory doposiaľ neboli dokončené.

Tento jaskynný systém je možné považovať aj v súčasnosti za atrakciu prevádzkovanú oboma krajinami spoločne, pričom prevádzka na účely terapie si vyžaduje ešte bližšiu súčinnosť orgánov zameraných na ochranu prírody.

Účelom projektu je vykonanie skúšok predpísaných pre účely certifikácie jaskýň cezhraničného jaskynného systému Aggtelekského a Slovenského krasu a získanie certifikátu liečebnej jaskyne. Naším cieľom je tiež vytvorenie infraštruktúry potrebnej pre prevádzku na účely liečebného turizmu, vykonanie potrebných stavebných prác v interiéri aj v exteriéri, resp. nákup prostriedkov potrebných pre výkon speleoterapie.

Sponzori prenosu