NP Slovenský kras

Cieľom projektu je zlepšenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov európskeho významu. Najväčšími problémami v projektovom území a v jeho bezprostrednom okolí, ktoré sa negatívne prejavujú na výberových druhoch vtákov európskeho významu sú nevhodná štruktúra a drevinové zloženie mladších porastov, zmenené drevinové zloženie a štruktúra lesných biotopov ,zhoršujúci stav vybraných druhov, využívanie nevhodných a necitlivých ťažbových postupov, nedostatočné kosenie a sukcesia; outdoorové, športové a rekreačné aktivity, ktorými dochádza krušeniu chránených živočíchov. Aktivity projektu sú naplánovaná tak, aby vyriešili resp. eliminovali problémy vo vybraných lokalitách NP Slovenský kras.

Hlavné aktivity projektu – realizácia praktických opatrení spojených s rozvojom a usmernením cestovného ruchu vo vybraných častiach CHVÚ Slovenský kras.

Pre dosiahnutie merateľných výsledkov projektu boli navrhnuté jednotlivé podaktivity: 

  1.  Kosenie, mulčovanie, frézovanie a odstránenie biomasy
  2.  Strážna služba
  3.  Mapovanie druhov európskeho významu
  4.  Rozvoj a usmerňovanie cestovného ruchu v cieľovom území

Kosenie, mulčovanie na Borčianskej planine

Budovanie ekotoaliet

Umiestnenie sčítačov na vybraných turistických trasách

Montáž a spustenie infokiosku na vstupe do Zádielskej tiesňavy

Vizualizácia novej útulne, ktorá vznikne prestavbou terénnej stanice v Zádielskej tiesňave

Mobilná aplikácia Slovenský kras
Nové reklamné predemty