NP Slovenský kras

Náučné chodníky a veže na pozorovanie vtáctva v územnej pôsobnosti Správy Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne

Domica

Náučný chodník sa začína pri vstupnom areáli jaskyne Domica, pri pamätnej tabuli Národného parku Slovenský kras. Trasa chodníka je náročnejšia len v jeho začiatku, keď stúpa pod kótu Čertova diera (465 m n. m). Potom chodník pokračuje mierne zvlnenou krajinou a v závere sa vracia späť k jaskyni Domica.

Náučný chodník pozostáva z piatich informačných panelov: prvý je venovaný národnému parku, druhý podáva informácie o náučnom chodníku, tretí o faune, štvrtý o geológii a geomorfológii a piaty panel podáva informácie o flóre. Náučný chodník je v teréne i na tabuliach označený priečnym zeleným pásom v bielom štvorcovom poli, tvorí uzavretý okruh. Jeho prehliadka trvá približne 45 minút. Sprievodcu náučným chodníkom si môžete stiahnuť TU .

Zádielska tiesňava

Náučný chodník sa začína za obcou Zádiel a smeruje na sever po ceste cez Zádielsku tiesňavu proti toku Blatného potoka. Trasa náučného chodníka tvorí uzavretý okruh. Výhodné je postupovať podľa číslovania jednotlivých zastávok, ktorých je celkom 7. Náučný chodník je v teréne označený i na tabuliach jednotlivých zastávok priečnym zeleným pásom v bielom štvorcovom poli a možno ho prejsť za približne 3,5 hodín.

Fyzicky zdatní turisti môžu pokračovať v ceste východným smerom po okraji Zádielskej planiny a po hrebeni zostúpiť až k zrúcaninám Turnianskeho hradu po trase modrého turistického chodníka. Severným smerom je možné pokračovať k obci Hačava po náučnom chodníku Horné lúky.

 

Na trase nájdete 7 informačných panelov. Prvý je venovaný informáciám o NPR Zádielska tiesňava, druhý sa venuje geomorfológii, tretí flóre a štvrtý faune. Piaty panel sa venuje obhospodarovaniu, šiesty histórii osídlenia a siedmy krasovým javom. Leták k náučnému chodníku si môžete stiahnuť TU.

Hrhovské rybníky – veže na pozorovanie vtáctva

Úplne nenáročný výlet, ak nepočítame výstup po schodoch veže, si môžete urobiť k Hrhovským rybníkom. Na ich brehu stoja dve veže na pozorovanie vtáctva ponúkajúce  pekný výhľad do okolia ale aj informácie o vtákoch, ktoré sa dajú z veže pozorovať.

Nižšia 7 m vysoká veža je postavená na východnej strane rybníka a ponúka výhľad na východnú časť „Veľkého hrhovského jazera”, severné svahy planiny Dolný vrch ako aj krajinársky výnimočný reliéf úpätia planiny Horný vrch s tzv. Hrhovským amfiteátrom. K veži vedie účelová komunikácia prístupná z hlavného cestného ťahu. Je  možné z nej pozorovať typické druhy mokradí ako napr. trasochvost žltý, strnádka trstinová, trsteniarik malý, trsteniarik obyčajný, svrčiak slávikovitý, ďalej druhy poľnohospodárskej krajiny ako napr. škovránok poľný, strnádka obyčajná, prepelica poľná, pŕhľaviar čiernohlavý, strakoš obyčajný a v zimnom období aj strakoš veľký.

Vyššia 12 metrov vysoká veža sa nachádza na západnej strane rybníka. Prístup k veži jepešo od autobusovej zastávky cca 5 minút. Z východnej strany veže je možné sledovať hniezdnu kolóniu volaviek popolavých, v trstine zase hniezdiace kane močiarne, lysky čierne, kačice divé, trsteniarika veľkého alebo bučiačika močiarneho. V korunách vŕb a topoľov je možné pozorovať kúdeľníčky lužné, ďatľa veľkého, ďatľa malého, žlnu sivú, vlhu obyčajnú i muchára sivého.

Pokiaľ vás pozorovanie vtáctva baví, pozrite si leták Kam za vtákmi TU .

Jasovská skala

Náučný chodník prechádza východným okrajom rezervácie Jasovské dubiny (35,10 ha), ktorú tvoria dva blízko seba položené celky v katastrálnom území obce Jasov. Trasa chodníka je náročnejšia len v jeho začiatku, keď okolo kláštorného cintorína stúpa na kótu Jasovská skala (349 m n. m.). Potom chodník pokračuje mierne zvlnenou krajinou a miernym klesaním sa vracia späť k Jasovskej jaskyni.

Náučný chodník pozostáva zo siedmich informačných panelov: prvý je venovaný národnému parku, druhý podáva informácie o lesoch, tretí o faune, štvrtý o histórii, piaty panel podáva informácie o geomorfolóigii, šiesty panel o flóre a siedmy panel o Jasovskej jaskyni. Náučný chodník je v teréne i na tabuliach označený priečnym zeleným pásom v bielom štvorcovom poli, tvorí uzavretý okruh. Jeho prehliadka trvá približne 45 minút.

Zelená hranica

Náučný chodník sa začína pri vstupnom areáli jaskyne Baradla v Maďarsku a končí pri vstupnom areáli jaskyne Domica, pri pamätnej tabuli Národného parku Slovenský kras. Od jaskyne Baradla pokračuje dolinou Baradla, na konci ktorej sa stočí k štátnej hranici. Odtiaľ pokračuje popri Kečovskom potoku, stúpa pod kótu Poroňa, odkiaľ lesnou cestou postupným klesaním dôjde k vstupnému areálu jaskyne Domica. Chodník je obojsmerný. Má dvanásť zastávok a jeho celková dĺžka je 7,5 km.

Horné lúky

Náučný chodník začína v obci Hačava, pokračuje malebnou krajinkou Národného parku Slovenský kras, kde sa tradične obhospodarované lúky a pasienky striedajú s lesom. Chodník končí na výhliadke, z ktorej sa otvára pohľad na divokú, kolmými skalnými stenami budovanú Zádielsku tiesňavu. Počas svojej cesty budete mať možnosť zoznámiť sa s ukážkami obhospodarovania krajiny a vidieť vzácne výsledky spolužitia miestneho obyvateľstva s prírodou.

Náučný chodník pozostáva zo siedmich informačných panelov: prvý je venovaný informáciám o náučnom chodníku, druhý sa venuje informáciám o národnom parku, tretí informáciám o obci Hačava, štvrtý obhospodarovaniu krajiny, piaty panel živočíšstvu, šiesty rastlinstvu a siedmy informáciám o náučnom chodníku . Cesta trvá približne 2 a pol hodiny.

Náučný chodník je v starostlivosti obce Hačava.

Prielom Muráňa

Projekt uskutočnila obec Bretka s finančnou podporou Nadácie Ekopolis z grantu Zelené oázy. Náučný chodník začína v obci pod starým kostolom úvodným panelom. Pri ňom je panel č.1 opisujúci geologické pomery územia. Chodník pokračuje na bralo Peškő, uprostred ktorého sa nachádza rovnomenná jaskyňa. Je tu umiestnený panel č. 2. Chodník pokračuje dole do údolia ku koncu prielomu Muráňa, kde sú ešte viditeľné stopy koryta vedúceho k vodnému mlynu, ktorému je venovaný ďalší panel. Ďalej je chodník vedený po území samotnej prírodnej pamiatky.Prielom Muráňa. Panel č. 4 je venovaný flóre a faune, panel č. 5 jaskyniam. Chodník končí pri paneli č. 6 pri Starej hute, ktorá sa nachádza na opačnom brehu potoka. Zreteľné sú tu ešte ruiny vysokej pece. V budúcnosti bude chodník pokračovať lúkami ponad prielom späť do obce a vytvorí sa tak okružná trasa.

Prírodná pamiatka PP Prielom Muráňa sa nachádza v juhovýchodnej časti Licinskej pahorkatiny, v katastrálnom území obcí Bretka a Meliata. Bola vyhlásená v roku 1980 na výmere 39,55 ha. Z hľadiska ochrany prírody je treba toto územie hodnotiť ako mimoriadne hodnotné. Platí tu 4. stupeň územnej ochrany. Predmetom ochrany je meandrujúci tok rieky Muráň, hlboko zarezaný do vápencového podkladu s priľahlými lesnými komplexami, výskytom vzácnej flóry a fauny. Tok Muráňa v priestore prírodnej pamiatky meandruje a až do hĺbky 100 m sa zarezáva do vápencov a vytvára prielom. Na jeho hranách sa striedajú dubovo-hrabové lesy a ostrovmi lesostepných formácií, pri samotnej rieke sú to lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy. Vyskytujú sa tu niektoré krasové formy ako napr. škrapy. Prítomné sú menšie jaskyne, vytvorené eróziou rieky na výrazných puklinách. Územie je súčasťou sústavy chránených území NATURA 2000, konkrétne územia európskeho významu – SKUEV 0285 Rieka Muráň s prítokmi.

Krasové javy Hôrky

Náučný chodník  Krasové javy Hôrky sa začína pred penziónom Skalná ruža v obci Gemerká Hôrka a to bránou, ktorá je dielom  rezbára Tibora Krištófa  a „Rozprávkou o láske Brala a Vodičky“ o zrode krasovej krajiny.

Hôrka je najjužnejší výbežok Koniarskej planiny tvaru bochníka. Z jednej strany ju lemujú strmé stráne s početnými krasovými vyvieračkami, z druhej strany pokrytý kras  s ponorom, s plávajúcimi obláčikmi vápencových krýh v hospodársky obrábaných poliach, na južnej stráni  rozpálená červenozem- terrarossa.

Na pomerne malom mieste a vo  fyzicky  nenáročnom teréne ponúka učebnicové príklady javov krasovej krajiny – odkrytého aj ponoreného krasu.

Je to 8 km dlhý okruh s desiatimi zastávkami. Okruh je možné absolvovať za 2,5 – 3 hodiny.

Text panelov je jednoduchý, zrozumiteľný a bohato ilustrovaný /cca 140 fotografií/ v trojjazyčnej mutácii./ okrem slovenčiny aj v maďarčine a angličtine/.

Náučný chodník „Krasové javy Hôrky“ je príjemná, nenáročná prechádzka krasovou krajinou, počas ktorej návštevník spozná povrchové krasové javy: škrapy, čertove brázdy t.j. škrapové polia, závrty, priepasti, krasové jazierka, jaskynné otvory, čertovu dieru- t,j. ponor, kaňony, krasové vyvieračky, odkrytý , či pokrytý kras, zvláštnu pre krasovú krajinu typickú  rastlinnú a živočíšnu ríšu.

Počas prechádzky sa otvárajú krásne výhľady /na vrchu Hôrky 360 °-vý panoramatický výhľad/, striedajú sa  rozmanité terény a  návštevník dostane obraz aj o vplyve krasovej krajiny na život ľudí v nej.

Je vhodný pre každú vekovú kategóriu, spoznávacie zájazdy a školské výlety.

Súčasťou NCH je malý okruh bohato ilustrovaný detskými informačnými a zábavnými  prvkami.  Tento je zvládnuteľný cca za 1 hodinu. Návštevníkom je k dispozícii kniha návštev, kde môžu zapísať svoje postrehy a zážitky a po absolvovaní túry môžu v penzióne Skalná ruža, pred ktorou chodník začína dostať účastnícky list aj s dátumom a razítkom.

Pochádza z dielne Slovenského cykloklubu Slovenský kras so sídlom v Gemerskej Hôrke.Vznikol v roku 2010.

Ubytovanie v blízkosti

Penzión Skalná Ruža – Kövirózsa Panzió **
Gemerská Hôrka 104,
04912 Gemerská Hôrka
okres Rožňava, Košický kraj

Mobil: +421 (0) 905 718 046
Web: http://penzionskalnaruza.sk/
E-mail: info@penzionskalnaruza.sk


Hrhovský

Informácie o náučnom chodníku získate na obecnom úrade v Hrhove.
Náučný chodník je v starostlivosti obce Hrhov.


Pri Gombaseckej jaskyni

Náučný chodník začína pri pokladni jaskyne a pokračuje ku vchodu do jaskyne.
Viac informácií získate v pokladni jaskyne.

Náučný chodník je v starostlivosti Správy Slovenských jaskýň.


Náučný chodník Jaskyne Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo

Informácie o náučnom chodníku získate na obecnom úrade v Krásnohorskej Dlhej Lúke.