NP Slovenský kras

Územie Slovenského krasu bolo 1. marca 1977 ako prvé na Slovensku zapísané do medzinárodnej siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO – Človek a biosféra (Man and the Biosphere).

Cieľom medzivládneho vedeckého programu je vytvoriť vedecký základ na zlepšenie vzťahu medzi ľuďmi a ich prostredím. Spája prírodné a spoločenské vedy s cieľom zlepšiť ľudské živobytie a chrániť prírodné a riadené ekosystémy, čím podporuje inovatívne prístupy k hospodárskemu rozvoju, ktoré sú sociálne a kultúrne vhodné a environmentálne udržateľné.

Svetová sieť biosférických rezervácií je dynamická a interaktívna sieť lokalít excelentnosti, ktoré podporujú harmóniu medzi ľuďmi a prírodou pre trvalo udržateľný rozvoj prostredníctvom participatívneho dialógu; odovzdávanie vedomostí; zníženie chudoby a zlepšenie blahobytu ľudí; rešpektovanie kultúrnych hodnôt a schopnosť spoločnosti vyrovnať sa so zmenami.

 

Funkcie biosférickej rezervácie

Biosférické rezervácie slúžia ako príklad trvalo udržateľného života, prijateľnej rovnováhy a vzájomného vzťahu človeka s prírodným prostredím.

Ochranná funkcia:

Zachovanie genetickej, druhovej, ekosystémovej a krajinnej rozmanitosti.

Rozvojová funkcia:

Podpora hospodárskeho a ľudského rozvoja, ktorý je spoločensko – kultúrne a ekologicky trvalo udržateľný.

Logistická funkcia:

Environmentálne vzdelávanie a výchova obyvateľstva, výchova odborníkov, ukážkové projekty.