NP Slovenský kras

Slaná

Chránený areál Slaná bol vyhlásený v roku 2011 o rozlohe 35,23 ha. Účelom jeho vyhlásenia  je ochrana Jaseňovo-jelšových podhorských lužných lesov – biotopu európskeho významu a ochrana druhov európskeho významu: hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio) a mrena škvrnitá (Barbus petenyi).  Nachádza sa v k. ú. Brzotín, Slavec, Vidová a Plešivec. Hranica chráneného územia  začína J od železničného mosta v k. ú. Brzotín, pokračuje ľavým a pravým brehom JZ smerom kopírujúc brehový porast, prechádza k. ú. Slavec, Vidová a hranica územia končí v k. ú. Plešivec.

Perínske rybníky

Boli vyhlásené v roku 1987 na rozlohe 110,31 ha. CHA sa nachádza v katastrálnom území obce Perím – Chym v okrese Košice. Územie bolo vyhlásené na ochranu pôvodného biotopu rybníkov močaristej Bodvianskej depresie, ako cenného prvku krajiny z ekologického, vodohospodárskeho, mikroklimatického, krajinárskeho a ornitologického (vodné a močiarne vtáctvo) hľadiska.