NP Slovenský kras

Chránené vtáčie územie Volovské vrchy

Základné údaje

Právny predpis o vyhlásení: vyhláška MŽP SR č. 196/2010 Z. z. zo 16. apríla 2010, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Volovské vrchy

Účinnosť: 15. 5. 2010

Kód územia: SKCHVÚ036

Rozloha: 121 420,65 ha

Administratívne začlenenie: Košický kraj – okresy Rožňava (8,7%), Gelnica (36,9%), Košice – okolie (29,2%), Košice I (3%), Prešovský kraj – okresy Spišská Nová Ves (20,5%), Prešov (1,7%)

Nadmorská výška: 233 – 1322 m. n. m.

Prekryv s národnou sieťou chránených území: 7,7 %

Príslušnosť: Správa NP Slovenský raj, ŠOP SR, Regionálne centrum ochrany prírody, Prešov a  Správa NP Slovenský kras

Predmety ochrany

Chránené vtáčie územie Volovské vrchy je vyhlásené za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana čierneho, ďatľa bielochrbtého, tesára čierneho, ďatľa prostredného, ďubníka trojprstého, hrdličky poľnej, jariabka hôrneho, krutohlava hnedého, pôtika kapcavého, kuvička vrabčieho, muchárika bielokrkého, muchárika malého, muchára sivého, orla krikľavého, orla skalného, penice jarabej, prepelice poľnej, rybárika riečneho, sovy dlhochvostej, strakoša obyčajného, hlucháňa hôrneho, tetrova hoľniaka, včelára lesného, výra skalného a žlny sivej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

Charakteristika územia

Ide o rozlohou najväčšie CHVÚ na Slovensku. Nachádza sa na východe Slovenska v orografických celkoch Volovské vrchy a Čierna hora. Sú súčasťou Slovenského Rudohoria. Vyznačuje sa výraznými výškovými a tým aj klimatickými rozdielmi medzi dolinami a hrebeňom pohoria.

Typickými biotopmi sú tu súvislé listnaté a ihličnaté lesy, horské lúky s porastmi čučoriedok a brusníc. V južných svahoch prevládajú dubové a bukovo-dubové porasty, miestami s prímesou briez či jelší. Na severných svahoch prevládajú bukové a bukovo-jedľové porasty a jedliny, často sa vyskytuje aj smrek. Nachádzajú sa tu aj skalné útvary významné ako hniezdiská vtáčích druhov. Väčšia časť územia patrí so povodia Hornádu. Žiadne väčšie prirodzené stojaté vodné plochy sa tu nenachádzajú, ale je tu niekoľko vodných nádrží, najväčšia z nich je Ružín.

Charakteristika avifauny

CHVÚ je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie 7 druhov: bocian čierny, muchárik bielokrký, muchárik malý, sova dlhochvostá, tesár čierny, včelár lesný a žlna sivá. Hniezdi tu aj orol krikľavý a orol skalný. Rozsiahle lesné komplexy poskytujú vhodné podmienky aj pre lesné druhy sov. Kuvičok vrabčí, veľký ako vrabec, hniezdi  v niektorých častiach Volovských vrchov v najvyšších počtoch v Európe. Rozsiahle lesy sú vhodné aj pre rôzne druhy ďatlov, ako napríklad ďateľ bielochrbtý viazaný skôr na bučiny a ďubník trojprstý, ktorý vyhľadáva ihličnaté lesy. Vyskytujú sa tu vo vysokých počtoch mnohé druhy vtákov aj  počas migrácie a v zime. Zimujú tu napríklad vo veľkom počte pinky severské.

Ohrozenie

Hlavnými ohrozeniami sú v súčasnosti intenzívne lesné hospodárenie, nadmerné vyrušovanie, odlesňovanie a stavba infraštruktúry. Jedným z druhov, ktoré v dôsledku týchto zmien, ale aj ďalších faktorov mizne na celom Slovensku je hlucháň hôrny a tetrov hoľniak, keďže patria medzi najviac citlivé druhy. Do budúcna je potrebné pozorne sledovať vývoj početnosti týchto citlivých druhov a prijať vhodné usmernenia hospodárenia tak, aby sme hodnoty tohto územia zachovali aj pre ďalšie generácie.

Galéria