NP Slovenský kras

Čo je mokraď?

Mokraď je územie, kde základným faktorom ovplyvňujúcim prostredie a v ňom žijúce rastliny a živočíchy je voda. Zaraďujeme sem jazerá, rieky, potoky, močiare, vlhké lúky, rašeliniská, prameniská, alúviá riek, podzemné mokrade – jaskyne, oázy, ústia riek, delty, územia zaplavované prílivom, morské pobrežia, mangrovové porasty, koralové útesy, rybníky, nádrže, ryžové polia aj soľné pan

Funkcie mokradí

1. Ochrana biodiverzity – druhovej rozmanitosti

 • tvorí prostredie pre život veľkého množstva druhov mikroorganizmov, živočíchov aj rastlín
 • sú zdrojom potravy a miestom na oddych pre vtáky aj počas migrácie

2. Environmentálne funkcie – vplývajú pozitívne na životné prostredie

 • kontrola kvality vody
 • odstraňovanie živín z vody
 • spracovanie chemických a organických odpadov
 • odstraňovanie sedimentov
 • produkcia biomasy a kyslíka
 • udržiavanie vody v krajine

3. Socioekonomické funkcie – majú priamy význam pre človeka

 • kontrola povodní
 • ochrana pred eróziou
 • zdroj pitnej a úžitkovej vody
 • ochladzovanie prostredia
 • produkcia dreva, sena, trstiny, prútia atď.
 • pasenie dobytka, oviec atď.
 • rybárstvo a poľovníctvo
 • rekreácia
 • vzdelávanie a vedecký výskum

Ohrozenie mokradí

 • odvodnenie
 • znečistenie
 • eutrofizácia – hlavne obohacovanie vody živinami v dôsledku ľudských aktivít
 • pesticídy
 • výstavba
 • regulácia vodných tokov
 • ťažba surovín
 • nepôvodné invázne druhy
 • zánik tradičného spôsobu hospodárenia

Ochrana mokradí

V roku 1971 bol v iránskom meste Ramsar pre zachovanie a rozumné využívanie mokradí dojednaný osobitný Dohovor o mokradiach majúci medzinárodný význam, tkv. Ramsarská konvencia. Slovensko podpísalo dohodu v roku 1990.

Program starostlivosti o mokrade Slovenska obsahuje 8 hlavných strategických cieľov:

 1. Zabrániť ďalšiemu úbytku alebo degradácii mokradí a ich biologickej diverzity
 2. Vytvoriť dostatočnú údajovú základňu o mokradiach Slovenska a zabezpečiť jej aktualizáciu
 3. Zabezpečiť obnovu mokradí riečnych, močiarnych a jazerných systémov
 4. Spracovať analýzu legislatívnych nástrojov a návrhy zmien legislatívy
 5. Spracovať analýzu ekonomických nástrojov (zdrojov) a vypracovať návrhy financovania
 6. Posilniť kapacitu a kompetencie inštitúcií zodpovedných za ochranu a rozumné využívanie mokradí
 7. Rozvíjať cezhraničnú spoluprácu pri ochrane a obnove mokradí
 8. Výchovno – vzdelávacie aktivity

Sponzori prenosu