NP Slovenský kras

Za územie európskeho významu možno vyhlásiť územie, na ktorom sa nachádzajú biotopy európskeho významu, alebo druhy európskeho významu.

Územie európskeho významu po schválení Európskou komisiou vyhlási orgán ochrany prírody za chránené územie alebo zónu chráneného územia, t. j. za chránenú krajinnú oblasť, národný park, chránený areál, prírodnú rezerváciu alebo chránený krajinný prvok a stanovuje tiež osobitné stupne ochrany (druhý až piaty) v zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Ochrana druhov a biotopov sa v územiach európskeho významu zabezpečuje jednak prostredníctvom vhodného obhospodarovanie usmerneného zonáciou územia a programom starostlivosti, jednak prostredníctvom obmedzení vyplývajúcich z uvedeného zákona.

Územia európskeho významu predstavujú posledné zvyšky najhodnotnejších biotopov a biotopov najohrozenejších druhov na európskom kontinente.

Zoznam navrhovaných území európskeho významu (ÚEV)bol schválený uznesením vlády SR č. 239 zo 17. marca 2004 podľa zákona o ochrane prírody č. 543/2002 Z. z. v zmysle § 27 na ochranu biotopov európskeho významu, alebo druhov európskeho významu.

Národný zoznam bol doplnený Opatreniami MŽP SR z 7.12.2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu s účinnosťou od 1.1.2018; z 29. 11. 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu s účinnosťou od 1.1.2019;  vládou Slovenskej republiky schválenom doplnku národného zoznamu území európskeho významu uznesením č. 454 z 13. júla 2022.

V súčasnosti je účinné vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/223 zo 16. februára 2022, ktorým sa prijíma pätnásta aktualizácia zoznamu lokalít s európskym významom v alpskom a panónskom biogeografickom regióne.

V územnej pôsobnosti Správy Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne sú nasledujúce ÚEV:

Plešivská planina SKUEV3353/rozšírenie v roku 2022</td

Sponzori prenosu