NP Slovenský kras

Gerlašské skaly

Za rezerváciu boli Gerlašské skaly vyhlásené v roku 1981, majú rozlohu 21,73 ha. Zaberajú svahy Plešivskej planiny a predstavujú bizarný geomorfologický skalný útvar so skal­nými stenami, terasami a sutinami, obklopený bukovým lesom a pasienkami. PR je vyhlásená na ochranu esteticky pôsobivých skalných útvarov a jaskýň Plešivskej planiny so Šingliarovou priepasťou a zachovalými pôvodnými biocenózami s výskytom zriedkavých rastlinných a živočíšnych druhov a spoločenstiev.

Kráľova studňa

Územie rezervácie Kráľova studňa leží južne až juhovýchodne od obce Silická Brezová na styku spod­notriasových bridlíc, pieskovcov  a slienitých vápencov so strednotriasovými vápencami a dolomitmi. Je tu viacero prameňov napájajúcich bezmenný potok s úzkym pásom aluviálnej nivy. Vyvinula sa a doteraz sa tu zachovala bohatá močiarna vegetácia reprezento­vaná porastami slatinnej jelšiny so všetkými vývojovými štádiami a zastúpením charakteristických i vzácnych druhov rastlín.  Územie je bohaté hlavne na výskyt ostríc. Vyhlásená bola v roku 1982 a má roz­lohu 11,21 ha.

Palanta

Rezervácia Palanta sa nachádza severne od obce Drienovec. Zaberá strmé JZ svahy Jasovskej planiny  nad údolím Miglinc.  Reprezentuje lesostepné spoločenstvo s du­bom plstnatým (Quercus pubescens), jaseňom mannovým (Fraxinus ornus), javorom tatárskym (Acer tataricum), klokočom peristým (Staphylea pinnata) a ďalšími drevinami. PR bola vyhlásená v roku 1993 a má roz­lohu 86,93 ha.

Pod Fabiankou

Rezervácia  Pod Fabiankou vyhlásená v roku 1982 a rozlohou 1,22 ha sa radí medzi malé územia. Nachádza sa na Silickej planine južne od kóty Fabianka. Predstavuje alúvium dolnej časti Brezoblat­ného potoka , na miestach niekdajších jelšín so zachovalou pobrežnou vegetá­ciou, reprezentovanou bohatým zastúpením vzácnych a chránených druhov, najmä kosatca sibírskeho (Iris sibirica).

Sokolia skala

Sokolia skala bola vyhlásená za rezerváciu v roku 1981 o výmere 11,69 ha. Jej územie reprezentuje geomorfologicky výrazný skalný útvar zapojený do lesného komplexu v závere Sokolej doliny. Na úpätí skaly vyviera krasový pra­meň, na severnej strane skaly sa nachádza otvor do známej Zbojníckej jaskyne. Vegetáciu územia reprezentujú najmä charakteristické suťové spoločenstvá. 

Zemné hradisko

Rezervácia Zemné hradisko bola vyhlásená v roku 1993 na rozlohe 55,95 ha. Predstavuje komplex lesnej a poľnohospodárskej pôdy na pahorku pod južnými svahmi Horného vrchu, s plochami zachovalej lesostepnej vegetácie so zvyškom prirodzeného dubového lesa a krovín. Je to xerotermné územie s masovým výskytom vzácnych a chránených taxónov. Bohaté je zastúpenie drobného hmyzu, motýľov aj plazov. Podložie je tvorené horninami meliatskej série.

Kloptaň

Rezervácia Kloptaň  bola vyhlásená v roku 1993 na rozlohe 27,07 ha. Predmetom ochrany sú vrcholové lesné spoločenstvá na JV a SV svahoch Kloptaňa v Slovenskom rudohorí, charakteristické výskytom vzácnych a chránených druhov rastlín. Územie vhodne dopĺňa sieť chránených území v oblasti Volovských vrchov. Slúži na vedecko – výskumné, kultúrno – vzdelávacie a náučné ciele.