NP Slovenský kras

Program starostlivosti NP Slovensky kras  

Príloha 6.1. Mapa chráneného územia a jeho ochranného pásma 

Príloha 6.2.1. Mapa prekryvu chráneného územia s CHVU

Príloha 6.2.2. Mapa prekryvu chráneného územia s UEV

Príloha 6.3.1. Mapa predmetov ochrany – nelesné biotopy

Príloha 6.3.2. Mapa predmetov ochrany – lesné biotopy

Príloha 6.3.3. Mapa predmetov ochrany – rastliny

Príloha 6.3.4. Mapa predmetov ochrany – živočíchy

Príloha 6.4. Mapa vlastnícko-užívateľských vzťahov

Príloha 6.5. Mapa ekologicko-funkčných priestorov

Príloha 6.6. Mapa navrhovaných opatrení starostlivosti

Príloha 6.7. Mapa turistickej infraštruktúry

Priloha 6.8. Zhodnotenie stavu predmetu ochrany a stanovenie cieľov ochrany