NP Slovenský kras

Národný park Slovenský kras, jeho zóny a ochranné pásmo bolo vyhlásené Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 386/2023 Z. z. zo dňa 13. septembra 2023, s účinnosťou od 1. januára 2024. 

Národný park sa nachádza v okrese Košice-okolie v katastrálnych územiach Debraď, Drienovec, Dvorníky, Hačava, Háj, Jasov, Medzev, Turňa nad Bodvou a Zádiel, v okrese Revúca v katastrálnych územiach Gemerský Milhosť a Jelšavská Teplica a v okrese Rožňava v katastrálnych územiach Ardovo, Bôrka, Brzotín, Dlhá Ves, Drnava, Gemerská Hôrka, Honce, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Jovice, Kečovo, Kováčová, Krásnohorská Dlhá Lúka, Kružná, Kunova Teplica, Lipovník, Lúčka, Pašková, Plešivec, Rakovnica, Rozložná, Rožňavské Bystré, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec, Štítnik a Vidová.

Celková výmera národného parku je 35 522,52 ha.

Zóna A má výmeru 8 591,35 ha a platí v nej piaty stupeň ochrany podľa § 16 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Zóna B má výmeru 1 187,29 ha a platí v nej štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona.

Zóna C má výmeru 25 707,67 ha a platí v nej tretí stupeň ochrany podľa § 14 zákona.

Zóna D má výmeru 36,21 ha a platí v nej druhý stupeň ochrany podľa § 13 zákona.

Ochranné pásmo národného parku sa nachádza v okrese Košice-okolie v katastrálnych územiach Dvorníky, Hačava, Medzev, Turňa nad Bodvou a Zádiel, v okrese Revúca v katastrálnych územiach Gemerský Milhosť, Jelšavská Teplica, Mikolčany a Nováčany a v okrese Rožňava v katastrálnych územiach Ardovo, Brzotín, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Jovice, Kečovo, Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipovník, Rozložná, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec a Štítnik.

Ochranné pásmo národného parku má výmeru 5 715,98 ha, z toho na výmere 5 658,82 ha platí druhý stupeň ochrany podľa § 13 zákona a na výmere 57,16 ha v rámci prírodnej rezervácie Zemné hradisko a prírodnej rezervácie Pod Fabiánkou platí štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona.

Mapu národného parku, jeho zón a ochranného pásma možno nájsť na webovej stránke https://maps.sopsr.sk/mapy/npslovenskykras.php

Powered By EmbedPress