NP Slovenský kras

Našim zámerom je zvyšovať environmentálne povedomie obyvateľov od tých najmenších v materských školách cez základné a stredné školy až po širokú verejnosť prostredníctvom: prednášok, besied spojených s premietaním filmov, podujatí organizovaných pri príležitosti významných dní v ochrane prírody, terénnych exkurzií do územia národného parku, výstav o aktuálnych témach ochrany prírody, eko – výchovného programu „Bocian“, rôznych súťaží určených pre žiakov škôl.

V školskom roku 2023/2024 sme pripravili ponuku programov environmentálnej výchovy, prednášok a besied pre záujemcov z materských škôl, základných škôl a gymnázií, ktoré sú v územnej pôsobnosti Správy Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne(okres Rožňava a časť okresu Košice – okolie).

Ponuka programov environmentálnej výchovy

Ponuka programov environmentálnej výchovy pre materské školy na školský rok 2023/2024

Ponuka programov environmentálnej výchovy pre základné školy a gymnáziá na školský rok 2023/2024

 V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne environmentálnej výchovy kontaktujte našu pracovníčku pre environmentálnu výchovu

MVDr. Andreu Balážovú na tel: 058/7326815, mob.: 0903 298 237 alebo e-mailom na: andrea.balazova@npslovenskykras.sk

 

Sponzori prenosu