NP Slovenský kras

Cieľom projektu je zrealizovať architektonickú súťaž na návrh a  projektovú dokumentáciu budovy návštevníckeho centra Národného parku Slovenský kras v k.ú. Silická Jablonica.

Architektonickou súťažou sa zvýši kvalita stavby vo vzťahu k okolitej prírode národného parku. Stavba má slúžiť ako vzor pre všetky budúce stavby v chránenom území pre účely ochrany prírody.

Hlavné aktivity projektu – Obstaranie projektovej dokumentácie investičných projektov v zmysle právnych predpisov upravujúcich územné plánovanie a stavebný poriadok

Po ukončení projektu bude k dispozícii realizačná projektová dokumentácia, ktorú bude možné použiť ako podklad na realizáciu stavby z dostupných externých zdrojov EÚ v Programovom období 2021 – 2027.

Príprava projektovej dokumentácie a následné vybudovanie Návštevníckeho centra Národného parku Slovenský kras by vyriešilo nasledujúce potreby/problémy.

  • zabezpečuje vhodný priestor pre výkon výchovno-vzdelávacej činnosti a poskytovania odborného výkladu o prírodných hodnotách územia a dôvodoch jeho ochrany.
  • zabezpečuje možnosť propagácie ochrany prírody a krajiny prostredníctvom predaja propagačných, upomienkových a iných predmetov a tovarov.
  • v oblasti služieb vytvára možnosť spracovať a realizovať ponuku odborného sprevádzania po priľahlých turistických chodníkoch a cyklotrasách pre návštevníkov, bol by vhodným východiskovým bodom a zároveň aj zázemím a miestom pre oddych.
  • zabezpečuje možnosť organizovania odborných konferencií, seminárov a sympózií lektorských  a prednáškových služieb v oblasti ochrany prírody a krajiny vo vlastných vhodne upravených priestoroch s dostatočnou kapacitou.
  • vhodná ponuka exkurzií, zabezpečí väčší a rovnomernejší rozptyl turistov a odľahčí najviac zaťažené lokality. Ponúkne návštevníkom exkurzie spojené s poznávaním prírody, kultúry aj miestnych tradícií.
  • zabezpečí zlepšenie infraštruktúry cestovného ruchu, informácií o regióne, vyššiu návštevnosť NP Slovenský kras, vyššie príjmy z cestovného ruchu pre celý región.
  • zlepší možnosti v plnení logistickej funkcie Biosférickej rezervácie Slovenský kras

 

25.04.2023 bola spustená architektonická súťaž na návrh a  projektovú dokumentáciu budovy návštevníckeho centra Národného parku Slovenský kras v k.ú. Silická Jablonica.

 

Viac informácii k súťaži môžete nájsť na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/465863?cHash=14a85a21454386eda780220c72fe453d