NP Slovenský kras

Brzotínske skaly

Rezervácia Brzotínske skaly sa nachádza na severozápadných svahoch Silickej planiny. Svojou rozlohou 433,78 ha patrí k najväčším rezerváciám na území krasu, vyhlásená bola v roku 1984. Geologický podklad tvoria prevažne strednotriasové svetlé wettersteinské vápence. Zaberá okraj mierne zvlnenej planiny a svahy strmo spadajúce do kaňonu rieky Slanej, rozčlenené úžľabinami a skalnými formami, na báze zasutené. Predmetom ochrany je komplex pôvodnej skalnej lesostepnej, lesnej i sutino­vej flóry a fauny Slovenského krasu so zastúpením druhov zriedkavých, ende­mických a reliktných spoločenstiev.

Domické škrapy

Rezervácia Domické škrapy bola vyhlásená v roku 1973, rozprestiera sa na 24,44 ha, na úbo­čiach vrchu Čertova diera. Geologický podklad tvoria svetlé vápence stredného triasu, pod ktorými sa objavujú slabšie polohy gutensteinských vápencov. Predmetom ochrany je vzácna xerotermná vegetácia typická pre územie Slovenského krasu s výskytom niektorých vzácnych druhov rastlín, ako sú: kosatec nízky (Iris pumila), včelník rakúsky (Dracocephalum austriacum), pyš­tek najužší (Linaria pallidiflora), stepnatka úzkolistá (Eremogene micradenia), krupinka obyčajná (Crupina vulgaris), sinokvet mäkký veľkoúborový (Jurinea mollis subsp. macrocalathia) a iné. Vyvinula sa tu aj vzácna teplomilná fauna, najznámej­ší je výskyt krátkonôžky panónskej (Ablepharus          kitaibelii), viacerých druhov jašteríc, ale i chrobákov a motýľov.

Drieňovec

Rezervácia Drieňovec vyhlásená v roku 1984 a má roz­lohu 186,02 ha. Predstavuje významnú ukážku lesných a skalných spoločenstiev na malej plo­che a vytvára spojivo medzi rezerváciami vápencového a nevápencového typu podkladu. Veľmi zaujímavé sú lesostepné plochy a skalnatý hrebeň s niekoľkými vápen­covými bralami, kde sa nachádza pestrá flóra.

Havrania skala

Rezervácia Havrania skala vyhlásená v roku 1982, ktorá zaberá komplex Vranej skaly nad zárezom Zádielskej doliny o rozlohe 147,14 ha. Predstavuje výrazný skalný fenomén s množstvom geologických foriem a so špecifickými mikroklimatickými pomermi, ktoré podmienili výskyt špecifickej flóry a fauny.

Hrušovská lesostep

Územie rezervácie Hrušovská lesostep je budované strednotriasovými vápencami. Predstavuje typickú lesostepnú xerotermnú vegetáciu drieňových dúbrav s dubom plstnatým (Quercus pubescens), jaseňom mannovým (Fraxinus ornus), v podraste so vzácnou a bohatou vegetáciou. Rezervácia bola vyhlásená v roku 1984 a má roz­lohu 40,85 ha.

Jasovské dubiny

Územie rezervácie Jasovské dubiny vyhlásenej v roku 1983 tvoria dva blízko seba položené celky v katastrálnom území Jasov. Rozloha rezervácie 35,10 ha reprezentuje tri typy lesa, les bukovo-hrabový, dubovo-bukový s prechodom do typu lesa duba plstnatého a typickú vysokokmennú dubinu.

Kečovské škrapy

Rezervácia Kečovské škrapy vyhlásená v roku 1981 a má roz­lohu 6,61 ha. Územie predstavuje výrazný škrapový kopec vypínajúci sa nad obcou Kečovo. Sú tu vyvinuté typické puklinové škrapy. Táto rezer­vácia predstavuje lokalitu xerotermnej vegetácie rozšírenej najmä na južných stráňach skrasovatených svahov vápencových pohorí. Plochy medzi škrapami, ktoré sú vyplnené jemnou zeminou, sú osídlené druhmi: hlaváčik jarný (Adonis vernalis), mednička brvitá (Melica ciliata), nátržník piesočný (Potentilla arena­ria), rozchodník šesťradový (Sedum sexangulare), hrdobarka horská (Teucrium montanum) a ďalšie.

Pod strážnym hrebeňom

Rezervácia Pod strážnym hrebeňom vyhlásená v roku 1966 a má rozlohu 96,67 ha. Zaberá východné svahy Koniarskej planiny, na ktorých sa nachádzajú xerotermofilné skalné stepi a drieňové dúbravy. Vo vápencovom podklade, ktorý buduje územie, sa nachádza i známa Hradná priepasť. Vegetačný kryt reprezentujú zástupcovia teplomilnej a vápnomilnej flóry. Len z tohto územia bolo donedávna známe hniezdenie strnádky ciavej (Emberiza cia).

 

Turniansky hradný vrch

Výrazné škrapové pole v katastrálnom území Turne, na vrchole ktorého sa týčia zrúcaniny starobylého hradu, je jednou z najvýznam­nejších lokalít v Slovenskom krase. Odtiaľto je známa aj rumenica turnianská (Onosma tornensis), ktorá bola donedávna považovaná za endemit avšak podrobný genetický výskum dokázal, že je totožná s rumenicou sviežou (Onosma viridis), ktorá rastie v banátskej a transylvánskej časti Rumunska.  Stráne okolo zrúcanín hradu – krajinnej dominanty nad Turnianskou kotlinou – sú výrazne xerotermné a sú domovom vzácnych teplomilných druhov. Lokalita bola vyhlásená v roku 1964 za chránené nálezisko, od roku 1995 má štatút rezervácie a má roz­lohu 13,79 ha.

Zádielska tiesňava

Rezervácia Zádielska tiesňava je najstaršou na území Slovenského krasu, bola vyhlásená ešte v roku 1954, má rozlohu 214,73 ha. Územie rezervácie leží severne od obce Zádiel, zaberá tiesňavu Blatného potoka spolu s kolmostennými stráňami a priľahlou časťou doliny. Budované je vápencami stredného triasu. Vyznačuje sa svojráz­nou vegetáciou, čo je zapríčinené jeho hraničným položením medzi Slovenským krasom a Slovenským rudohorím. Územie je známe aj zvratom vegetačných pásiem a prelínaním sa panónskych a karpatských druhov. Zo vzácnych rastlinných druhov, ktoré sa tu vyskytujú, treba uviesť: hadomor rakúsky (Scorzonera austriaca), hadomor purpurový (Scorzonera purpurea), kozinec mechúrikatý belavý (Astragalus vesicarius subsp. albidus), včelník rakúsky (Dracocephalum austriacum), z horských druhov: astru horskú lysú (Aster serpentimontanus subsp. glabratus), plamienok alpínsky (Clematis alpina), arábku alpínsku (Arabis alpina), jazyk jelení (Phyllitis scolopendrium), ploštičník európsky (Cimicifuga euro­paea) a mnoho ďalších. Súbežne s vývojom vegetačného krytu sa vyvíjali i pestré biotopy pre život a vývin živočíchov. Z územia sú známe endemické chrobáky Duvalius bokori a Othiorhynchus roubali, z mäk­kýšov je to zebrovka stepná (Zebrina detrita) i Alopia clathrata. V skalných stenách hniezdi sokol sťahovavý.