NP Slovenský kras

Biotopy druhov vtákov európskeho významu a biotopy sťahovavých druhov vtákov možno na účel zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania vyhlásiť za chránené vtáčie územia. (CHVÚ) (§ 26 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny). V CHVÚ sa neustanovujú osobitné stupne ochrany, to znamená, že aj po vyhlásení chráneného vtáčieho územia ostávajú v platnosti stupne ochrany platné pred jeho vyhlásením. Ochrana záujmových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ sa zabezpečuje prostredníctvom usmerňovania hospodárskej činnosti v území v záujme ochrany a zachovanie druhov (napr. ponechávanie 2ks stojacich suchárov na jeden hektár v lesných v porastoch, obmedzenie ťažobnej činnosti v lomoch v hniezdnom období, presunutie kosenia lúk mimo hniezdne obdobie a zmena spôsobu kosby atď.).

Navrhované chránené vtáčie územia sú poslednými útočiskami najohrozenejších druhov vtákov na európskom kontinente.

Zoznam navrhovaných chránených vtáčich území(CHVÚ) bol schválený uznesením vlády SR č. 636 z 9. júla 2003 podľa zákona o ochrane prírody č. 543/2002 Z. z. v zmysle § 26 na ochranu biotopov vtákov európskeho významu a sťahovavých druhov vtákov za účelom zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania. Na území Slovenska je vyhlásených 41 chránených vtáčích území.

V územnej pôsobnosti správy Správy Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne sú to:

CHVÚ Slovenský kras, časť CHVÚ Volovské vrchy a časť CHVÚ Košická kotlina .

Vyhľadávanie Chránených vtáčích území

Sponzori prenosu