NP Slovenský kras

Vláda schválila Program starostlivosti o CHVÚ Volovské vrchy

Vládny kabinet schválil 30. 11. 2022 návrh Ministerstva životného prostredia (MŽP SR) Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Volovské vrchy na roky 2023 – 2052. Cieľom programu starostlivosti je zachovať priaznivý stav, alebo zlepšiť stav pre 25 druhov vtákov, medzi inými aj pre hlucháňa hôrneho, tetrova hoľniaka, orla krikľavého, bociana čierneho, atď. Materiál predložil na rokovanie vlády SR minister životného prostredia Ján Budaj. Zo  41 CHVÚ, ktoré sú súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000, vládny kabinet schválil programy starostlivosti pre 22 CHVÚ.

Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja čelíme strate biodiverzity a negatívnym dôsledkom zmeny klímy. „Dôležité je zachovávať a zveľaďovať jedinečné územia, bohaté na biodiverzitu a prírodné ekosystémy a zároveň podporovať udržateľný turizmus v týchto lokalitách,“ zdôraznil minister Budaj.

Schválenie programu starostlivosti prispeje k naplneniu medzinárodných záväzkov Slovenska, ako aj záväzku EÚ pre starostlivosť o biotopy vzácnych vtáčích druhov. CHVÚ Volovské vrchy v gemerskej časti Slovenského rudohoria je naším najrozsiahlejším CHVÚ. Takmer 89 % jeho výmery je v 1. stupni ochrany (ako bežná krajina), na 11,22 %  výmery sa prekrýva  už s existujúcimi chránenými územiami. V 5. najprísnejšom stupni ochrany je 1,3 % výmery CHVÚ (1570,22 ha), v 4 stupni ochrany sú 2 % výmery CHVÚ (249 ha) a v 3. stupni ochrany je 3,12 % výmery (380 ha). Vo Volovských vrchoch žije tiež ohrozený hlucháň hôrny. Práve za nedostatočnú ochranu biotopov hlucháňa hôrneho a za chýbajúce programy starostlivosti Súdny dvor EÚ vydal v júni 2022 rozsudok voči Slovenskej republike.

Program starostlivosti nemení hranice CHVÚ a ani nezvyšuje stupeň ochrany. Stanovuje však ciele ochrany pre 25 druhov vtáctva, ktoré sú rozpracované do 68 opatrení. Ide o špecifické podmienky v hniezdnych i potravných biotopoch hlucháňa hôrneho, v prípade potreby aj o ochranné zóny okolo hniezdnych stromov pre najvzácnejšie druhy vtákov, ako sú dravce, sovy, či bocian čierny. Na časti CHVÚ sa počíta s opatreniami, ktoré podporia prírode blízke obhospodarovanie v lesoch, obmedzia používanie chemických prípravkov, prípadne upravia spôsob a termín kosenia na miestach hniezdenia ohrozených druhov vtákov. Program starostlivosti tiež navrhuje zlepšenie infraštruktúry pre pozorovanie vtáctva a rozvoj turizmu.

Tlačovú správu pripravilo Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky

Zdroj: Text a foto – ŠOP SR

Sponzori prenosu