NP Slovenský kras

Biodiverzita mokradí je pre nás prospešná

V Nedeľu 2. februára si pripomenieme Svetový deň mokradí. Mokrade sú miestom výskytu mnohých druhov rastlín a živočíchov, miestom ktoré prekvitá biodiverzitou. Posledné odhady však ukazujú globálny pokles biodiverzity, pretože mokrade miznú trikrát rýchlejšie ako lesy. Preto sa Svetový deň mokradí zameral na biodiverzitu mokradí.

Hlavnou témou tohto významného dňa v roku 2020 je ŽIVOT V MOKRADIACH PREKVITÁ s heslom biodiverzita mokradí je pre nás prospešná. Je to jedinečná príležitosť upozorniť na biodiverzitu mokradí, jej stav, prečo je dôležitá pre človeka a krajinu a podporovať akcie na zvrátenie jej úbytku.

Dňa 2. februára si tiež pripomíname prijatie Dohovoru o mokradiach, ktorý sa uskutočnil v roku 1971 v iránskom meste Ramsar na pobreží Kaspického mora. V tento deň sa konajú rôzne aktivity po celom svete zamerané na poukázanie hodnôt mokradí pre človeka. Na stránke Svetového dňa mokradí (http://www.worldwetlandsday.org/map) bolo do 1. februára 2020 zaregistrovaných 1118 podujatí po celom svete, i v takých krajinách ako je Ekvádor, Jamajka, Irán, Austrália, Trinidad a Tobago, Srbsko, Filipíny, Čile, či Tunisko, ale samozrejme aj Slovensko.

Marta Rojas Urrego, generálna tajomníčka Dohovoru o mokradiach, k Svetovému dňu mokradí vyhlásila:

„Sme na križovatke života na Zemi. Odhaduje sa, že vyhynulo už jeden milión druhov. Ich predpovedané zmiznutie nie je bezvýznamnou štatistikou pre náš každodenný život alebo náš prirodzený svet. Strata biodiverzity je v skutočnosti hlboko osobnou záležitosťou každého jednotlivca. Bez biodiverzity sa naše ambície zlepšiť svet pre všetkých nebudú dať realizovať. Bez biodiverzity určite čelíme neistej budúcnosti. Strata biodiverzity znamená bezprecedentné vymiznutie, degradáciu a neudržateľné využívanie ekosystémov, od ktorých my, a všetky ostatné živé veci, závisíme aby sme prežili a prosperovali.“

MOKRADE SÚ BOHATÉ REZERVOÁRE BIODIVERZITY

Mokrade zaberajú rôzne prostredie, sú to rieky, jazerá, močiare, rašeliniská, pobrežné mokrade ako napríklad koralové útesy a ústia riek, mangrovové porasty, ale aj človekom vytvorené mokrade ako rybníky, ryžoviská a iné. Vďaka tejto variabilite prostredia až 40 % svetových druhov žije alebo sa rozmnožuje práve v mokradiach. K biologicky najrozmanitejším miestam patria hlavne pobrežné mokrade. V mokradiach žije 30 % všetkých známych druhov rýb, doposiaľ bolo zistených vyše 100 000 sladkovodných druhov rýb a každoročne je objavených 200 nových druhov sladkovodných rýb. V mokradiach doslova bujnie život. Nájdeme v nich mnoho ohrozených obojživelníkov a plazov, sťahovavé i stále vodné vtáky, tisíce druhov rastlín a aj endemické druhy, teda druhy vyskytujúce sa len v špecifických mokradiach.

PREČO SÚ PRE NÁS MOKRADE PROSPEŠNÉ?

Zdravé a rozmanité ekosystémy, najmä mokrade, sú našou životnou podporou. Sú zdrojom našej čistej vody, poskytujú nám jedlo napríklad ryžu, ktorá denne živí 3,5 miliardy ľudí a podporujú hospodárstvo. Mangrovové porasty, koralové útesy  a porasty morskej vegetácie účinne chránia komunity na pobreží počas búrkového vlnobitia, hurikánov a tsunami. Rašeliniská a mangrovové porasty sú zase účinnými „zachytávačmi“ uhlíka, zadržiavajú až 30 % zemského uhlíka, čo je dvojnásobné množstvo oproti svetovým lesom. Preto sú kľúčové pri riešení klimatických núdzových situácií, ktoré vedú k poklesu biodiverzity.

Mokrade poskytujú nenahraditeľné riešenia pre zdravie, nájdeme v nich rôzne liečivá a chudobu, poskytujú živobytie jednému zo siedmich ľudí. Ekosystémové služby mokradí sú neoceniteľné a nenahraditeľné. Mokrade poskytujú ekosystémové služby v hodnote 47 biliónov dolárov ročne, viac ako lesy, púšte alebo trávne ekosystémy

STRATA MOKRADÍ = STRATA BIODIVERZITY

Je prekvapujúce, že mokrade dnes miznú rýchlejšie ako akýkoľvek iný ekosystém. Za menej ako 50 rokov sa zničilo, nenávratne stratilo viac ako 35 % mokradí. Od roku 1700 ubudlo celosvetovo 87 % mokradí. Biodiverzita prudko klesá a mokraďové druhy ubúdajú najviac. Napríklad medzi rokmi 1970 a 2014 poklesli populácie rýb, vtákov, obojživelníkov a plazov až o 60 %. Od roku 1970 nastal aj pokles u 81 % druhov vnútrozemských mokraďových druhov a 36 % pobrežných a morských druhov.

Príčiny úbytku mokradí sú nasledovné, je to ich odvodňovanie a zasypávanie kvôli poľnohospodárstvu a výstavbe, znečisťovanie, nadmerné využívanie zdrojov (napr. nadmerný lov rýb), šírenie inváznych druhov a zmena klímy.

Generálna tajomníčka Dohovoru o mokradiach, Marta Rojas Urrego, dodáva:

Zabezpečenie biodiverzity vo všetkých jej formách je v súčasnosti rovnako naliehavé ako riešenie zmeny klímy. Rok 2020 predstavuje míľnik pre opatrenia v oblasti biodiverzity. Naše minulé úsilie nestačilo. Rozhodnutia prijaté v tomto roku o globálnom pláne biodiverzity musia byť impulzom pre nové myslenie a bezprecedentné opatrenia.

Ale nemôžeme čakať. Transformácia sa môže začať dnesSvetovým dňom mokradí. Nesmie naďalej dochádzať k strate našich mokradí, najbohatšieho a najcennejšieho ekosystému, aký máme. A musíme obnoviť tie, ktoré sme stratili.

Zabezpečíme si tak budúci blahobyt. Mokrade však musia byť stredobodom národných a globálnych diskusií, rozhodnutí a opatrení v oblasti biodiverzity v roku 2020 a ďalej. Je dôležité uznať zásadnú rolu mokradí pre biodiverzitu a riešenia, ktoré poskytujú v oblasti zmeny klímy a trvalo udržateľného rozvoja.

Je čas splniť záväzky na zastavenie úbytku svetových mokradí.“

Môžeme určiť pozitívnu budúcnosť pre život na Zemi. Máme pred sebou iba jednu cestu.

Poďme na to!

Video vyhlásenie:  https://www.youtube.com/watch?v=9j0Ouc36sRc

Navštívte : https://www.worldwetlandsday.org/

PLAGÁT ŽIVOT V MOKRADIACH PREKVITÁ   TU

PLÁGAT BIODIVEZZITA MOKRADÍ JE PROSPEŠNÁ  TU

Popis: Pozorovacia veža v Národnej prírodnej rezervácii Parížske močiare. Je to najväčší trstinový močiar na Slovensku, nachádzajúci sa medzi obcami Gbelce a Nová Vieska v okrese Nové Zámky. Patrí k významným európskym a svetovým močiarnym biotopom zapísaný aj ako Ramsarská lokalita.
Autor: J. Lengyel

Popis: Lyžičiar biely (Platalea leucorodia) je ibisovitý vták. Patrí medzi ohorené a chránené druhy európskeho významu. Na Slovensku hniezdi do 35 párov.
Autor: M. Balla

TEXT: ŠOP SR

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing.; ŠOP SR, Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety

Zdroj: https://www.ramsar.org/news/statement-by-martha-rojas-urrego-secretary-general-of-the-convention-on-wetlands-on-world

Sponzori prenosu