NP Slovenský kras

Inštalácia sčítacieho zariadenia na náučnom chodníku v Zádielskej tiesňave.

Národná prírodná rezervácia Zádielska tiesňava predstavuje najkrajšie a najnavštevovanejšie miesto Slovenského krasu. Správa NP Slovenský kras tu v minulosti realizovala sčítanie pohybu návštevníkov v nepravidelných intervaloch. S cieľom získať dlhodobejšie údaje o počte turistov v tomto území, bolo na náučnom chodníku nainštalované sčítacie zariadenie. Keďže doterajšie informácie o počte návštev boli iba orientačné, tento systém nám poskytne presnejšie a dlhodobejšie údaje, ktoré môžeme využiť pri tvorbe niektorých dokumentov ochrany prírody. Aj touto cestou sa chceme poďakovať sponzorovi, ktorý nám toto zariadenie zabezpečil.

 

Náučný chodník sa začína nad obcou Zádiel a smeruje na sever po ceste cez NPR Zádielsku tiesňavu, proti toku Blatného potoka, popod strmé skalné útesy. Dĺžka tiesňavy je asi 2 200 m, hĺbka je 300 m pričom pravá strana (planina Horný vrch) je asi o 50 m vyššia než ľavá (Zádielska planina). Jej šírka je v niektorých miestach iba 10 m. Najnižší bod tiesňavy nad obcou Zádiel je 270 m n. m. a jej vyústenie v hornej časti sa nachádza vo výške 475 m n. m., celkové prevýšenie tak dosahuje 205 m. Trasa náučného chodníka tvorí uzavretý okruh a je dlhá 5 km, možno ju prejsť za 4-5 hodín. Podrobné informácie môžu návštevníci získať aj zo 7 trojjazyčných informačných panelov: prvý je venovaný informáciám o NPR Zádielska tiesňava, druhý sa venuje geomorfológii, tretí flóre, štvrtý faune, piaty obhospodarovaniu, šiesty krasovým javom a siedmy histórii osídlenia. Náučný chodník bol vybudovaný už v roku 1977, pričom už bol viackrát obnovovaný.


 

 

  

 

 

Sponzori prenosu