NP Slovenský kras

Ošetrenie chránených stromov „Lipy v Rochovciach“

Dňa 8. 10. 2018 ŠOP SR, Správa NP a BR Slovenský kras a Obec Rochovce v zmysle dohody o spolupráci realizovala ošetrenie chránených stromov podľa arboristických štandardov a normy STN 83 70 10. Arboristické práce boli vykonané spoločnosťou Stromservis s.r.o.. Stromy ošetrovali dvaja arboristi za pomoci prívesnej plošiny a lezeckej techniky. Na stromoch sa vykonal zdravotný rez, odstránili sa suché a odumreté konáre, presvetlila sa koruna. Strom č. 1 dostal statickú a dynamickú väzbu koruny, strom č. 6 dynamickú väzbu, aby sa zabránilo nežiaducemu rozlomeniu koruny, nakoľko uvedené jedince majú vidlicovité rozkonárenie. Na stromoch sa pracovalo 5 hodín. Drevná hmota bola odstránená pracovníkmi Obecného úradu Rochovce. Tým sme prispeli k predĺženiu životnosti stromov pre budúce generácie.

Skupina 8 líp malolistých bola vyhlásená Uznesením pléna ONV v Rožňave č. 41/1989 zo dňa 15. 9. 1989 a aktualizovaná Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu v Košiciach č. 1/1996  zo dňa 27. 11. 1996. Evidenčné číslo štátneho zoznamu je S 337. Dôvodom vyhlásenia a ochrany sú krajinotvorné a estetické funkcie stromov, ktoré sú významným funkčným prvkom svojho prostredia. Okrem toho majú mimoriadny vek 200 rokov. Stromy sú vysadené do kruhu vo vzájomnej vzdialenosti asi 2 m. V blízkosti chránených stromov je  zakázané používanie chemických prostriedkov, priemyselných hnojív, mechanické poškodzovanie stromov, zber kvetov, zakladanie ohňa, pribíjanie reklamných a propagačných materiálov, sypanie smetí  a akákoľvek činnosť, ktorá by poškodila chránené stromy, alebo obmedzovala ich ďalší rast a vývoj.

 

Sponzori prenosu