NP Slovenský kras

ŠOP SR vyhlasuje 22. ročník Ekovýchovného programu BOCIAN

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so ZO SZOPK Bocian vyhlasuje

22. ročník Ekovýchovného programu Bocian

S jarným príletom bocianov bielych (Ciconia ciconia) zo svojich zimovísk na Slovensko, 1. 4.  na Svetový deň vtáctva, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) vyhlasuje otvorenie celoslovenského ekovýchovného programu BOCIAN. Tento rok pôjde už o 22. ročník tohto výnimočného monitorovacieho programu založenom na princípoch občianskej vedy.

ŠOP SR zastrešuje program Bocian na Slovensku prostredníctvom regionálnych koordinátorov z chránených území v spolupráci s národnými parkami, Slovenským zväzom ochrancov prírody a krajiny ako aj za podpory organizácie SOS/Birdlife Slovensko. Odborným garantom a autorom programu je RNDr. Miroslav Fulín CSc., koordinátor sčítania bociana bieleho na Slovensku.

Cieľom programu je zvýšiť záujem mladých ľudí o prírodovedné pozorovanie a zapojiť ich do odbornej činnosti – práce vedca, ornitológa. Spoznajú tak etológiu bociana, zdokonalia si ekologické poznatky cez poznávanie života bociana a získavanie údajov o stave populácie bociana bieleho.

Bocian biely je vďaka svojmu nenápadnému spôsobu života v blízkosti ľudských obydlí vynikajúcim modelovým druhom pre environmentálnu výchovu a pre budovanie vzťahu k prírode.

(Plagát programu Bocian na stiahnutie nájdete tu)

HLAVNÁ AKTIVITA
Pozorovanie vybraného hniezda bociana bieleho (Ciconia ciconia)

KTO?
Žiaci (študenti) sa môžu zapojiť prostredníctvom svojich učiteľov, ale aj individuálne. Pozorovateľom môže byť jeden žiak alebo kolektív žiakov (študentov).
V prípade, že jedno hniezdo budete pozorovať ako kolektív, určí sa vedúci tímu pozorovateľov, ktorý bude zapisovať do karty hniezda údaje na základe pozorovaní od celého kolektívu. Kolektív zašle za jedno hniezdo len jednu spoločnú hniezdnu kartu. V poznámke sa uvedie menovitý zoznam pozorovateľov.

AKO SA ZAPOJIŤ?
Staňte sa bádateľmi a pozorovateľmi, všímajte si všetky maličkosti, ktoré súvisia s príletom bocianov, prípravou hniezda, znáškou vajec, vyliahnutím mladých, ich prvé výlety z hniezda až po odlet bocianov.

Hniezdo môžete pozorovať kedykoľvek a akokoľvek často. Pozorujte priebeh hniezdenia bociana bieleho vo svojom blízkom okolí, pričom si zaznamenávajte významné udalosti na hniezde do ročnej evidenčnej karty hniezda, tzv. hniezdnej karty.

Do hniezdnej karty stručne zapisujte tie najzaujímavejšie postrehy z pozorovania diania na hniezde (prílet, párenie, znáška, liahnutie mláďat, kŕmenie a podobne).
Môžete si ľubovoľne viesť aj podrobnejšie denné záznamy[pozri príklad J. Chytilová 2020 pdf]. Súčasťou vašej elektronickej zásielky môžu byť okrem hniezdnej karty aj podrobnejšie denné záznamy jednotlivých pozorovaní či pozorovateľov.
Ku hniezdnej karte môžete taktiež priložiť fotky alebo videá.

Čistú ako aj vzorovú hniezdnu kartu a príklad denného záznamu si môžete stiahnuť v Materiáloch na stiahnutie (na konci ).
Pred zapojením sa do sčítania hniezd a mláďat bociana bieleho na Slovensku využite Obrazový manuál spravodajcu bocianov bielych, kde nájdete odporúčania a metodické rady k pozorovaniu bocianov.

DO KEDY?
Vyplnené hniezdne karty zašlite elektronicky do 30. septembra 2023 svojím regionálnym koordinátorom, ktorých kontaktné údaje nájdete na konci tohto dokumentu.

Ekovýchovný program BOCIAN trvá od 1. apríla až do 30. septembra, aby bol podchytený celý priebeh hniezdenia, vrátane vyletenia mláďat a odletu bocianov na zimoviská.

Pre viac informácií vás pozývame sledovať online webinár (dostupný aj neskôr zo záznamu) na našej sociálnej sieti v utorok 4. apríla o 16:00. Link na webinár je tu.

Prvé prílety bocianov na hniezda boli tento rok pozorované začiatkom marca v obci Nižná Olšava (okr. Stropkov) a v obci Malé Zlievce (okres Veľký Krtíš). Týždeň po ich prílete sa začali objavovať bociany na desiatkach ďalších hniezd. „Predpokladáme, že tieto bociany letia východnou cestou z Afriky a priaznivé počasie im uľahčilo skorší dolet. Denne prekonávali 200 – 300 kilometrové vzdialenosti. V tieto dni očakávame, že za priaznivého počasia doletia aj ostatné jedince a do začiatku apríla obsadia podľa štatistiky z minulého roka všetkých 1390 hniezd na našom území. Minuloročné mláďatá, ktoré z nášho územia odleteli zimovať v rekordnom počte 3067 kusov sa k nám ešte na hniezda nevrátia. Nie sú pohlavne dospelé, no môžu sa pohybovať spolu s nehniezdiacimi jedincami na lúkach a pasienkoch. Poznáte ich podľa údajov na krúžkoch, ktorými sú označené,“ uvádza koordinátor sčítania bociana bieleho Miroslav Fulín.
Aj vďaka aktívnym pozorovateľom, máme k dispozícii zaujímavé dáta o stave bocianej populácie na Slovensku.

OCENENIE

Vami zaslané informácie v hniezdnej karte budú vyhodnotené garantom programu RNDr. Miroslavom Fulínom CSc. a zverejnené na stránkach:

ŠOPSR – Ekovychovný program Bocian (sopsr.sk)
bociany.sk v kolónke Ekovýchovný program Bocian 2023 http://www.bociany.sk/pages/show/1-Ekovychovny-program-Bocian.html
vo výročnom Informačnom spravodajcovi na stránke – http://www.bociany.sk/pages/show/72-Informacny-spravodaj.html

Zo zúčastnených jednotlivcov v tejto kategórii oceníme v októbri 2023 troch, ktorí získajú od ŠOP SR hodnotné vecné a knižné ceny.

Okrem uvedených, každé miesto získa:

EV program Bocian – metodický materiál s informačným spravodajom, pracovnými listami, spoločenskou hrou a inými kreatívnymi aktivitami
balíček propagačných materiálov ŠOP SR
balíček propagačných materiálov SOS/Birdlife (tričko, odznak, minikľúč vtákov, magnetka, CD, časopis Vtáky) a ZO SZOPK Bocian
diplom účasti

Adresár regionálnych koordinátorov Národných parkov Slovenska:

NP Slovenský kras – Andrea Balážová, andrea.balazova@npslovenskykras.sk
NP Nízke Tatry – Jana Kološtová, jana.kolostova@napant.sk
NP Pieniny – Margaréta Malatinová, margareta.malatinova@pienap.sk
NP Slovenský raj – Matej Pisarčík, matej.pisarcik@npslovenskyraj.sk
NP Malá Fatra, Alena Badurová, alena.badurova@npmalafatra.sk

V prípade, že neviete, kam máte svoje pozorovania zasielať, obráťte sa na koordinátora Ekovýchovného programu Bocian za ŠOP SR, kontaktná osoba @Ingrid Károlyová
Účasťou v programe súhlasíte so spracovaním osobných údajov [pozri pdf]
Tešíme sa na Vaše pozorovania a prajeme veľa zážitkov s bocianmi.

Materiály na stiahnutie:

Hniezdna karta na rok 2023 čistá [pdf]
Príloha č.1 hniezdnej karty – stav hniezda
Vzor denné záznamy: Hniezdna karta J.Chytilová_Mojš [pdf]
Obrazový manuál spravodajcu bocianov bielych [pozri pdf]

Vyhodnotenie prechádzajúceho ročníka v roku 2022 nájdete na tomto linku

Zdroj: web ŠOP SR

Sponzori prenosu