NP Slovenský kras

Významný medzník – získanie právnej subjektivity

Schválením zákona č. 6/2022 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa začala transformácia Štátnej ochrany prírody SR. Jej prvým významným medzníkom je odčlenenie 9 samostatných národných parkov, ktoré sú od 1. apríla samostatnými organizačnými útvarmi MŽP SR s právnou subjektivitou.

Tento krok je dobrou správou nielen pre náš Národný park Slovenský kras, ale aj pre ostatné národné parky. Získali sme právnu subjektivitu, tak ako je to aj u ostatných parkov nielen v okolitých štátoch (Maďarsko, Česko, Poľsko…), ale aj na celom svete. Túto prebiehajúcu reformu chceme využiť na pozdvihnutie úrovne NP na vyšší stupeň. Chceme ukázať, že NP slúži nielen na ochranu prírody, ale aj na zabezpečenie potrieb a rozvoja regiónu. Delimitáciou pozemkov vo  vlastníctve štátu je pod našou správou zatiaľ necelých 2000 ha lesných pozemkov. Postupne sa zabezpečí jednotná správa pozemkov vo vlastníctve štátu. Prioritnou úlohou správy NP v nadchádzajúcom období okrem organizačného zabezpečenia fungovania správy, je vypracovať projekt ochrany národného parku spolu so zonáciou územia. Tento proces bude náročný. Chceme ho vyriešiť tak, aby sa zabezpečila ochrana územia v zodpovedajúcej miere a potrebnom rozsahu, ale aby bol zabezpečený aj socioekonomický rozvoj územia.

Text: Ing. Ján Kilík

 

Sponzori prenosu