NP Slovenský kras

Zimné sčítanie netopierov v Slovenskom krase

Na území Národného parku Slovenský kras v týchto dňoch prebieha zimné sčítanie netopierov na zimoviskách, ktoré sú významné nielen v slovenskom, ale aj v celoeurópskom meradle.

Cieľom tejto každoročne prebiehajúcej akcie, ktorá sa realizuje od roku 1991 v období od začiatku decembra do polovice marca je sledovanie zmien početnosti jednotlivých druhov netopierov v rámci monitorovaných podzemných priestorov.

Národný park (NP) Slovenský kras, ako najrozsiahlejšie krasové územie Slovenska s výskytom viac ako 1300 jaskýň je najvýznamnejším územím zimného, ako aj letného výskytu netopierov. Odborníci (chiropterológovia) zo Správy NP a BR Slovenský kras v spolupráci s dobrovoľníkmi počas každej zimy skontrolujú viac ako 100 jaskýň, priepastí a banských diel.

Najpočetnejším druhom netopiera v jaskyniach Slovenského krasu je aj počas tejto zimy  večernica malá. U tohto druhu bola dokonca zaznamenaná rekordná početnosť až 74000 jedincov v rámci nášho najväčšieho zimoviska. V Európe sú známe iba dve väčšie zimoviská a to v Bulharsku a Rumunsku. Dlhodobý trend poklesu početnosti je pozorovaný u dvoch druhov, netopiera ostrouchého a uchane čiernej. Počty týchto dvoch druhov už dlhodobo výrazne klesajú vo všetkých sledovaných úkrytoch. Najvzácnejšími zimujúcimi druhmi sú podkovár južný, podkovár veľký, lietavec sťahovavý či netopier pobrežný.

Zimné sčítanie netopierov bude prebiehať až do polovice marca a preto kontrola ďalších zimovísk ešte môže priniesť veľa zaujímavých poznatkov.

Odborníci počas zimného sčítania žiaľ každý rok zaznamenajú aj negatívne javy, ktoré pôsobia nepriaznivo na zimujúce netopiere. Počas tejto zimy bol zaznamenaný prípad pri obci Hrhov, kde návštevníci nelegálne rozložili oheň v ústí jednej jaskyne, čím zamorili dymom celý jaskynný priestor, čo malo za následok zánik celej 160 kusovej kolónie zimujúcich netopierov.

Výsledky zimného sčítania predstavujú pre odborníkov významné vstupné údaje nevyhnutné pri zabezpečovaní manažmentu a ochrany jednotlivých zimovísk a konkrétnych druhov netopierov.

Text: Ing. Štefan Matis, foto: RNDr. Miroslav Fulín, Ing. Štefan Matis

netopiere ostrouché

Sponzori prenosu