NP Slovenský kras

Zimný monitoring veľkých šeliem v NP a BR Slovenský kras

Dňa 14. februára 2019 sa úspešne realizoval v územnej pôsobnosti Správy NP a BR Slovenský kras prvý ročník monitoringu veľkých šeliem. Mapovanie spočívalo v prechádzaní dopredu rozdelených úsekov, na ktorých mapovatelia pozorovali pobytové znaky šeliem (stopy, trus, korisť). Pri nájdení čerstvého trusu alebo moču, tento odobrali pre potreby genetickej DNA analýzy. Pobytové znaky boli dokumentované pomocou fotoaparátu či mobilného telefónu za použitia metra. Do formulárov, prípadne do mobilných telefónov, zaznačovali druh šelmy, približný vek stopy/trusu, smer pohybu zvieraťa a GPS súradnice.

Na veľkoplošné sčítanie veľkých šeliem boli oslovení zamestnanci všetkých organizačných útvarov ŠOP SR, vrátane riaditeľstva ŠOP SR v Banskej Bystrici. Zároveň boli žiadosťou o spoluprácu a súčinnosť pri monitoringu oslovené Lesy SR š. p., OZ Rožňava, odkiaľ sa zúčastnili 3 zamestnanci. Spolu sa akcie zúčastnilo 25 osôb, pričom sa podarilo prejsť 22 trás. Trasy mali líniový charakter, aby sa prešiel čo najväčší úsek mapovaného územia. Dĺžka jednotlivých trás sa pohybovala od 10 do 20 km.

Počasie počas akcie bolo priam ukážkové, bol krásny slnečný deň, skoro až jarný, avšak snehové podmienky boli na mnohých miestach nepriaznivé. Miestami sa snehová pokrývka pohybovala  do 40 cm, inde bola pokrývka do 10 cm až žiadna. I napriek týmto snehovým podmienkam, to bola pre účastníkov akcie veľká výzva a podarilo sa získať viacero zaujímavých poznatkov.

Po ukončení akcie, na základe zozbieraných údajov, vyhotovenej fotodokumentácie a vzájomnej konzultácii s jednotlivými mapovateľmi, sa vyhodnotili výsledky z monitoringu veľkých šeliem.

Na základe výsledkov sa podarilo zistiť, že na území NP a BR Slovenský kras sa vyskytujú 3 svorky vlkov dravých. Taktiež sa podarilo získať údaje o výskyte rysa ostrovida, ktorý bol na základe pobytových znakov zmapovaný na 2 lokalitách. Zároveň sa niektorým z účastníkov monitoringu podarilo nájsť čerstvý trus vlka a rysa, ktorý bol podľa metodiky odobratý do skúmavky naplnenej etylalkoholom. Na viacerých miestach boli zaznamenané značkovacie miesta vlkov, z ktorých bol do prázdnej skúmavky odobratý moč so snehom.

Jednou zo zaujímavosti v rámci monitoringu bolo aj vizuálne pozorovanie vlka a rysa.

Všetky zozbierané údaje z daného dňa predstavujú pozitívne výsledky pre územie NP a BR Slovenský kras, s ktorými budeme ďalej pracovať.

Veľké poďakovanie patrí zamestnancom Lesy SR š. p., OZ Rožňava, kolegom z riaditeľstva ŠOP SR a zo správ: NP Veľká Fatra, PIENAP, CHKO Poľana, CHKO Horná Orava.

Veríme, že zahájením prvého ročníka veľkoplošného sčítania veľkých šeliem na území parku sme rozbehli pravidelne sa opakujúcu akciu.

text: Ing. Ľubica Hudáková

Stopová dráha vlka, foto: M. Olekšák
Vizuálne pozorovanie rysa, foto: T. Pšenák
Trus – vlk dravý, foto: R. Reťkovský

Sponzori prenosu