NP Slovenský kras

22. marec Svetový deň vody

Správa NP a BR Slovenský kras každoročne organizuje aktivity k Svetovému dňu vody pre MŠ a ZŠ nachádzajúcich sa v jej územnej pôsobnosti.

Cieľom Svetového dňa vody je upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je pre život na Zemi nenahraditeľná a ovplyvňuje všetky jeho sféry. Zameriava sa najmä na zdôraznenie dôležitosti zabezpečenia dostatku zdravotne nezávadnej pitnej vody pre každého obyvateľa na Zemi a racionálne hospodárenie s jej zdrojmi.

Tohtoročná téma PRÍRODA PRE VODU skúma, ako môžeme využiť prírodu na prekonanie vodných výziev 21.storočia. Škody na životnom prostredí spolu s klimatickými zmenami spôsobujú vodné krízy, ktoré vidíme na celom svete. Povodne, suchá a znečisťovanie vody sú zhoršované degradovanou vegetáciou, pôdami, riekami a jazerami. Poškodené ekosystémy ovplyvňujú množstvo a kvalitu vody, ktorá je k dispozícii pre ľudskú spotrebu.

Ako môžeme zmierniť povodne, suchá a znížiť znečistenie vody?
POUŽITÍM RIEŠENÍ, KTORÉ UŽ MÁME V PRÍRODE.

Odpoveď je v prírode. Prírodné riešenia majú potenciál riešiť mnoho z našich problémov s vodou. Musíme urobiť oveľa viac pre vytvorenie zelených infraštruktúr a harmonizovať ich so šedou infraštruktúrou všade tam, kde je to možné. Vysádzanie novej zelene, lesov, opätovné prepojenie riek so záplavovým územím a obnovenie mokradí, obnoví rovnováhu vodného cyklus, ktorý prispeje k zlepšeniu ľudského zdravia a živobytia.

Cieľ č. 6 trvalo udržateľného rozvoja zaväzuje svet k zabezpečeniu prístupu k bezpečnej pitnej vode pre každého do roku 2030 a zahŕňa ciele týkajúce sa ochrany prírodného prostredia a znižovania znečistenia.

FAKTY:

  •  Dnes žije na svete v domácnostiach bez bezpečnej pitnej vody 2,1 miliardy ľudí, čo ovplyvňuje ich zdravie. Nedostatočné hygienické podmienky sú príčinou okolo 842 000 úmrtí ročne.
  •  Viac ako polovica svetovej populácie žije v mestách a veľkomestách. Očakáva sa, že tento podiel sa do roku 2050 zvýši až na 70 %.
  • Za posledných 40 rokov sa znížili populácie sladkovodných druhov o 81 % – viac ako dvojnásobne v porovnaní s druhmi žijúcimi na pevnine a v oceánoch.
  •  Ľudské sídla, priemysel a poľnohospodárstvo sú hlavnými zdrojmi znečistenia vôd. V globálnom meradle je až 80 % komunálnych odpadových vôd vypúšťaných priamo do vodných tokov bez akejkoľvek úpravy. Priemysel je zodpovedný za každoročné ukladanie miliónov ton ťažkých kovov, rozpúšťadiel, toxických kalov a iných odpadov do vodných tokov.
  • Poľnohospodárstvo predstavuje 70 % spotreby vody na celom svete a zohráva významnú úlohu pri znečisťovaní vody. Farmy vypúšťajú veľké množstvá agrochemikálií, organických látok, zvyškov liekov, sedimentov a drenáží do vodných útvarov.

Sponzori prenosu