NP Slovenský kras

30 rokov systematického zimného sčítania netopierov v NP Slovenský kras

Národný park (NP) Slovenský kras, ako najrozsiahlejšie krasové územie Slovenska s výskytom viac ako 1300 jaskýň je najvýznamnejším územím zimného ako aj letného výskytu netopierov nie len u nás, ale aj v rámci celej strednej Európy. Odborníci (chiropterológovia) zo správy NP Slovenský kras v spolupráci s kolegami z iných národných parkov a za pomoci dobrovoľníkov už rovných 30 rokov monitorujú výskyt zimujúcich netopierov v jednotlivých podzemných priestoroch územia.

Cieľom systematického zimného sčítania netopierov je sledovanie zmien početnosti jednotlivých druhov netopierov v rámci monitorovaných podzemných priestorov. Prvým ročníkom takého sčítania bola zimná sezóna 1991/1992. Počas uvedenej zimy sa na území Slovenského krasu skontrolovalo 8 horizontálnych jaskýň, v ktorých sa zistil výskyt 7 druhov netopierov v celkovom počte 3200 jedincov. Od tohto obdobia sa v záujme dosiahnutia čo najpresnejšieho prehľadu o druhovej skladbe a počte zimujúcich netopierov každoročne zvyšoval počet kontrolovaných podzemných priestorov, pričom pribúdali aj fyzicky a technicky náročné priepasti ale aj nevyužívané staré banské diela. Za uplynulých 30 rokov sa tak skontrolovalo v tomto najväčšom krasovom území viac než 400 jaskýň, priepastí a banských štôlní. Približne 100 týchto lokalít bolo zaradených do pravidelného, každoročného sčítania, keďže sa ukázali ako významné z hľadiska pestrej druhovej skladby, výskytu zriedkavých druhov alebo celkovej početnosti hibernujúcich netopierov.

Na území NP Slovenský kras bol počas 30 rokov zimného sčítania doposiaľ potvrdený výskyt 23 druhov netopierov. Ich celková početnosť v rámci jednotlivých sezón sa pohybuje medzi 60 000 až 75 000 jedincov. Medzi najpočetnejšie druhy patria večernice malé, podkováre malé, podkováre južné, netopiere obyčajné, lietavce sťahovavé či netopiere ostrouché. Kým u netopierov obyčajných, netopierov ostrouchých, alebo uchaní čiernych sledujeme každý rok pokles početnosti, sú druhy ako napríklad podkovár malý, ktorý prosperuje a jeho počet uspokojivo rastie.

Zimné sčítanie netopierov býva tradične v období od začiatku decembra do polovice marca, kedy nastupujú prvé teplé jarné dni. Počas tejto zimy sa nám doteraz podarilo skontrolovať približne  60 % plánovaných priestorov.

Najpočetnejším druhom netopiera je aj počas tohtoročnej nie príliš výraznej zimy večernica malá. Na treťom najväčšom zimovisku týchto netopierov v Európe, ktoré sa nachádza práve v Slovenskom krase, bolo zaznamenaných okolo 55 000 jedincov. Dlhodobo pozorovaný trend poklesu početnosti u troch druhov netopierov (netopiera obyčajného, netopiera ostrouchého a uchane čiernej) sme zaznamenali na všetkých doposiaľ skontrolovaných lokalitách. Na mnohých miestach, kde sa ešte začiatkom storočia bežne vyskytovali úplne absentujú, alebo sú prítomné vo výrazne nižších počtoch V dôsledku krátkodobo trvajúceho obdobia výrazných chladných dní, sa minimálne vyskytujú tzv. chladnomilné druhy netopierov, medzi ktoré patrí uchaňa čierna, večernica severská či netopier fúzatý. Na viacerých lokalitách ich tradičného výskytu, kde na začiatku tisícročia ešte dominovali, sa objavujú druhy, ktoré obľubujú práve teplejšie prostredie. Tento jav pripisujeme dlhodobého trendu otepľovania, absencii chladných zím a zmeny mikroklimatických podmienok v jednotlivých podzemných priestoroch. Z hľadiska ohrozenosti sú najzaujímavejšími zimujúcimi druhmi podkovár južný, podkovár veľký, netopier brvitý, lietavec sťahovavý či netopier pobrežný, ktoré sa v iných pohoriach Slovenska vyskytujú mimoriadne vzácne. Podľa predbežných výsledkov v skontrolovaných jaskyniach krasu počas tejto zimy hibernuje 15 druhov netopierov v celkovom počte okolo 60 000 jedincov. Vzhľadom na to, že do konca zimy nás čaká ešte kontrola niekoľkých významných zimovísk predpokladáme, že konečný počet bude o niekoľko tisíc jedincov vyšší a zbohatne aj druhová skladba.

Prvoradým cieľom týchto výskumných aktivít je efektívna ochrana vzácnych chránených živočíchov. Pre zavedenie účinných programov manažmentu ich ochrany je mimoriadne dôležitá dôkladná znalosť miest ich výskytu a zmeny početnosti. Správa NP Slovenský kras preto v rámci svojich aktivít kladie veľký dôraz na pravidelné monitorovanie najvýznamnejších lokalít, ale aj vyhľadávanie nových zimovísk.

Text a foto: Ing. Štefan Matis

Sponzori prenosu