NP Slovenský kras

Čistenie významného geologického profilu v Meliate

Meliatsky profil na ľavom brehu riečky Muráň v k. ú. Meliata patrí k najvýznamnejším geologickým profilom Slovenska. Je súčasťou Prírodnej pamiatky Meliatsky profil. Vzhľadom na jedinečnosť lokality, ako najreprezentatívnejší odkryv usadenín tzv. Meliatskeho oceánu, je často navštevovaný odborníkmi i turistami zo Slovenska a z európskych štátov. Napriek tomu, že lokalita je chránená ako prírodná pamiatka, v súčasnosti sa nachádza v nevyhovujúcom stave. Odkryv je čiastočne zarastený, chodník nie je prístupný v celej dĺžke profilu, chýba informačná tabuľa, preto lokalita nespĺňa svoju náučnú funkciu.

Obec Meliata v rámci projektovej výzvy Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer podala projekt na vyčistenie profilu, vybudovanie chodníka pod odkryvom, na označenie lokality informačnými tabuľami a na osadenie oddychových lavičiek. Odborný dozor nad projektom zabezpečuje ŠOP SR, správa NP a BR Slovenský kras a Správa slovenských jaskýň, pracovisko Rimavská Sobota.

V rámci pracovnej porady anorganikov konanej 23. októbra za účasti odborných pracovníkov skoro zo všetkých organizačných jednotiek ŠOP SR, sa zrealizovalo vyčistenie odkryvu od náletových drevín. Zároveň sa osadil jeden panel v obci, ktorý bude slúžiť ako prvá informácia o lokalite a navedie návštevníkov k samotnému profilu.

Na záver celej akcie zástupcovia obce pripravili chutný guláš. Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným kolegom za aktívnu prácu a súčinnosť. Zároveň ďakujeme starostovi obce za zabezpečenie občerstvenia. Veríme, že celý projekt bude úspešne zrealizovaný a na budúci rok sa stretneme na exkurzii, keď budú ukončené všetky plánované práce.

Ďalšie informácie nájdete aj na:  http://www.sopsr.sk/web/?cl=20581 

Text a foto: Ing. Ján Kilík

Sponzori prenosu