NP Slovenský kras

Jaskyňa Domica bude slúžiť aj na speleoterapiu

Jaskyňa Domica rozšíri ponuku svojich služieb o speleoterapiu. Zabezpečí to slovensko-maďarský projekt spolupráce v rámci programu Interreg, ktorý Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň predstavila na tlačovej konferencii. Realizovaný je nielen v slovenskej jaskyni Domica pri Kečove, ale aj v maďarských jaskyniach Baradla a Béke.

Nové možnosti speleoterapie na Gemeri prináša projekt s názvom: Rozvoj liečebného turizmu v jaskyniach svetového dedičstva Slovenského a Aggtelekského krasu. Umožní tak alergikom využiť prírodnú formu liečby priamo v jaskyni. Cieľom tohto projektu je aj zvýšenie návštevnosti okolia Domice i celého regiónu.

Projekt s uvedeným názvom začal v októbri 2017 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko podporovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Cieľom projektu bolo vybudovať vhodné lokality s priaznivým vplyvom na horné dýchacie cesty, ako aj na speleoklimatické
a rekondično-rehabilitačné pobyty v jaskyniach Baradla a Béke v Maďarsku a Domica na slovenskej strane. Lokality sa nachádzajú na území národných parkov Slovenského a Aggtelekského krasu a sú zapísané do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO. Ukončenie realizácie projektu po predĺžení sa očakáva v júni 2020.

Základom úspešného pôsobenia jaskynného prostredia na ľudské zdravie je stála teplota a vysoká vlhkosť vzduchu v podzemných priestoroch, prítomnosť aerosólu v jaskynnom ovzduší s obsahom iónov vápnika a horčíka, čisté ovzdušie bez prachu a peľov. Na imunitný systém a aktivitu dýchacích orgánov človeka môže priaznivo pôsobiť aj vyšší obsah oxidu uhličitého a rádioaktívnych iónov. V jaskyni Domica sa prvé výskumy za účelom speleoklimatických pobytov uskutočnili v roku 1993. Napriek pozitívnym výsledkom sa k realizácii pobytov nepristúpilo pre chýbajúci vhodný priestor, ktorý bol vytvorený Správou slovenských jaskýň až v roku 2009.

Na slovenskej strane bude na speleoterapiu slúžiť bočná časť jaskyne, ktorá nie je súčasťou návštevnej trasy. Výhodou je, že má samostatný vchod, pretože do nej vedie umelá štôlňa, nevyužívaná od 60. rokov. Slúžila vtedy na výstup návštevníkov, ktorí absolvovali takzvanú veľkú, 500-metrovú plavbu v člnoch po jaskyni. Teraz to už možné nie je, pretože v jaskyni poklesla hladina vody a štôlňa bola desaťročia nevyužívaná.

Obsahom projektu na slovenskej strane bola okrem iného úprava vstupnej budovy do Domice, vybudovanie prístupovej cesty k vchodu do štôlne a obnova jej elektrifikácie, ako aj postavenie dreveného domčeka pri jej vchode, ktorý bude slúžiť ako sociálne zázemie, obnova náučného chodníka Domica s tlačou sprievodcu v troch jazykoch ako aj vybudovanie náučných lokalít Kečovská vyvieračka a Kečovské škrapy.

Jaskynný systém Domica – Baradla je dlhý 29,2 kilometrov. Pozostáva z troch významných jaskýň – Domica, Baradla a Béke. Tieto tri sú zapojené aj do projektu na rozvoj liečebného turizmu. Jaskynný systém je zároveň aj významným miestom, kde každoročne zimuje až 16 druhov netopierov.

Text a foto: ŠOP SR

Sponzori prenosu