NP Slovenský kras

Má plytvanie vodou vplyv na zmenu klímy ?

Voda môže pomôcť v boji proti zmene klímy je odkaz Svetového dňa vody 2020.

Už takmer viac ako dvadsaťpäť rokov si svet pripomína Svetový deň vody, ktorý v roku 1993 vyhlásila agentúra Organizácie spojených národov (OSN).

Voda a zmena klímy
Má plytvanie vodou vplyv na zmenu klímy ? Áno určite.  Na túto skutočnosť tento rok poukázala OSN  v kampani venovanej využívaniu vody, ktoré môže bojovať proti samotnej zmene klímy. Efektívnejšie využívanie vody pomáha znížiť záplavy, suchá, jej nedostatok a znečistenie a dokonca účinnejším využívaním vody znížime skleníkové plyny. Nemôžeme si dovoliť čakať. Každý by sa mal pridať.

Aké sú kľúčové odkazy kampane?

1/ NEMÔŽEME SI DOVOLIŤ ČAKAŤ. Tvorcovia politiky v oblasti klímy musia začleniť do akčných plánov vodu. Neistota z budúcnosti nemôže byť dnes ospravedlnením nečinnosti. Ak má svet obmedziť nárast globálnej teploty o 2 °C, musíme konať okamžite. Oneskorené riešenie otázok zmeny klímy je rovnako také nebezpečné ako jej popieranie. Každá krajina na svete by mala riešiť tento problém rýchlejšie. Extrémne poveternostné udalosti spôsobujú, že voda je vzácnejšia, nepredvídateľnejšia a znečistenejšia. Ľudia potrebujú vodu, aby prežili, rovnako ako všetky systémy, na ktoré sa spoliehame: hygiena, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, podnikanie a priemysel.

Berme vodu ako súčasť riešenia. Zlepšené hospodárenie s vodou je nevyhnutnou súčasťou úspešných stratégií na zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa tejto zmene. Zároveň pomáha zlepšiť zdravie ekosystémov a znížiť riziko katastrof spojených s vodou. Akčné plány na riešenie zmeny klímy je potrebné integrovať do rôznych sektorov a cezhranične koordinovať. A mali by mať jedno spoločné: bezpečné a udržateľné vodné hospodárstvo.

Prehodnoťme aj financovanie. Financovanie pre obhospodarovanie vodných zdrojov podporuje odolnosť komunity voči klíme, umožňuje vytváranie pracovných miest a napomáha zlepšovať výsledky trvalo udržateľného rozvoja.

2/ VODA MÔŽE POMÔCŤ V BOJI PROTI ZMENÁM KLÍMYExistujú udržateľné, cenovo dostupné a škálovateľné riešenia týkajúce sa vody a hygieny. Boj voči zmene klímy otvára pre hospodárstvo v mnohých oblastiach obrovské príležitosti.

S rastom svetovej populácie narastá aj dopyt po vode, ktorá vyčerpáva prírodné zdroje a na mnohých miestach poškodzuje životné prostredie. Riešením je ochrana takzvaných „zachytávačov“ uhlíka, ako sú oceány a mokrade. Rašeliniská pokrývajú asi 3 % zemského povrchu na svete, ale ukladajú dvakrát viac zemského uhlíka ako lesy. Mangrovové pôdy môžu pohlcovať až trikrát alebo štyrikrát viac uhlíka ako ostatné pôdy. Pobrežné mangrovové porasty, koralové útesy a porasty morskej vegetácie sú účinnými a lacnými prírodnými ochrannými bariérami proti povodniam, hurikánom, tsunami a erózii. Ochrana a rozširovanie týchto typov prostredí môže mať zásadný vplyv na zmiernenie zmeny klímy.

Ďalším riešením je zber a postupné uvoľňovanie dažďovej vody mokraďami. Jej zachytávanie je užitočné najmä v regiónoch s nerovnomerným rozložením zrážok na zabezpečenie dodávok vody v období sucha.

Prijmime poľnohospodárstvo, ktoré je inteligentné z hľadiska klímy. Je potrebné uplatňovať ochranné poľnohospodárstvo na zvýšenie organických látok v pôde (potrebných na zadržiavanie vody v pôde), na zníženie strát po zbere úrody a plytvanie potravinami ako aj premena odpadu na zdroj živín alebo biopalív, bioplynu môže riešiť potravinovú bezpečnosť a zmena podnebia.

Musíme prijať cirkulárne výrobné systémy a využívať vodu oveľa efektívnejšie. Zvýšme podiel bezpečného opätovného použitia odpadových vôd. Netradičné vodné zdroje, ako napríklad regulovane očistená odpadová voda, sa môžu použiť na zavlažovanie a na priemyselné a komunálne účely.

3/ KAŽDÝ MUSÍ HRAŤ SVOJU ROLU. V našom každodennom živote existujú prekvapivo jednoduché kroky, ktoré môžeme všetci podniknúť na riešenie zmeny klímy.

Je prekvapujúce, koľko opatrení týkajúcich sa vody môže ktokoľvek a kdekoľvek vykonať na riešenie zmeny klímy. Generálny tajomník OSN António Guterres povedal: „Upozornenia sú potrebné. Ale strach túto prácu neurobí. “

Áno, zmena klímy môže byť strašidelná a skľučujúca. Je tu však jeden jednoduchý krok, ktorý môžete urobiť okamžite, a bude to mať veľký význam: neplytvajte vodou. Nedostatok vody už postihuje štyroch z desiatich ľudí. Keďže 80 % odpadovej vody sa nikdy nespracováva, kratšie sprchy sú skvelým spôsobom, ako ušetriť tento vzácny zdroj.

Jedzte viac jedla zloženého z rastlín. Zmeny v stravovaní, ktoré obsahujú rastlinné potraviny a udržateľné potraviny pochádzajúce zo zvierat, by mohli znížiť emisie skleníkových plynov až o 8,0 gigaton ročne ekvivalentu oxidu uhličitého. Odhaduje sa, že 1/3 všetkých potravín vyrobených na celom svete sa vyhodí. Zníženie plytvania potravinami znižuje dopyt na poľnohospodárstvo, ktoré je jedným z najväčších spotrebiteľov vody.

Nenechávajte technológie zapnuté v spánkovom režime. V súčasnosti je 90 % výroby energie náročné na vodu. Vypnutím našich zariadení, keď ich nepoužívame, sa spotrebuje menej energie a tým sa šetria zdroje.

Nakupujte trvalo udržateľným spôsobom. Napríklad na výrobu jedného páru riflí sa spotrebuje až 10 000 litrov vody, ktoré by sa dali využiť na pitie pre jedného človeka na 10 rokov. Získavanie nášho tovaru zo zodpovedných zdrojov môže mať veľký vplyv na spotrebu vody a iných základných zdrojov.

Vyskúšajte všetky jednoduché zmeny životného štýlu, ktoré pomôžu zachrániť planétu.

Každý môže urobiť niečo v boji proti zmene klímy.

Pridať sa môžete aj vy:

  • Sprchujte sa len päť minút
  • Jedzte viac jedla zloženého z rastlín
  • Vypnite všetky technológie zo spánkového režimu
  • Nevyhadzujte ešte jedlé potraviny a jedlo
  • Nakupujte s rozumom, udržateľne.

Tisíce ľudí registrujú svoje klimatické akcie, rozhodnutia na  webovej stránke ActNow – kampaň OSN Climate Action Campaign.

Pridajte sa aj vy k viac ako 670 000 ľuďom.

Zdroje: ŠOP SR, www.worldwaterday.org, https://www.un.org/en/actnow/

Sponzori prenosu