NP Slovenský kras

Na území Slovenského krasu hibernuje 18 druhov netopierov

Národný park (NP) Slovenský kras, ako najrozsiahlejšie krasové územie Slovenska s výskytom viac ako 1300 jaskýň je najvýznamnejším územím zimného ako aj letného výskytu netopierov nie len u nás, ale v rámci celej strednej Európy. Odborníci zo správy NP Slovenský kras v spolupráci s kolegami z iných národných parkov sa aj počas tejto mimoriadne teplej zimy venovali zimnému monitoringu netopierov na viac ako 60 lokalitách tohto najznámejšieho krasového územia.

Cieľom systematického zimného sčítania netopierov je sledovanie zmien početnosti jednotlivých druhov netopierov v rámci pravidelne monitorovaných podzemných priestorov. Na území Slovenského krasu je zaradených do pravidelného zimného sčítania približne 100 podzemných priestorov, pričom sa jedná predovšetkým o jaskyne a priepasti, ale kontrolujú sa aj štôlne a pivničné priestory, ktoré rovnako poskytujú netopierom vhodné prostredie na zimný spánok. Všetky každoročne kontrolované priestory sú významné z hľadiska pestrej druhovej skladby, výskytu zriedkavých druhov alebo celkovej početnosti hibernujúcich netopierov.

netopier riasnatý
netopier riasnatý
netopier fúzatý
netopier fúzatý
netopier brvitý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimný spánok u netopierov je zložitý a dôležitý fyziologický proces, ktorý sa v našich zemepisných šírkach pravidelne opakuje počas každej zimy. Umožňuje im prekonať nepriaznivé zimné obdobie, kedy by neboli schopné loviť hmyz, ktorý je ich výlučnou potravou. Aj napriek tomu, že uplynulá zima patrila medzi najslabšie od začiatku systematického sčítania netopierov na Slovensku, výsledky sú v prípade väčšiny druhov pomerne uspokojivé. Najpočetnejším druhom netopiera bola aj tentokrát večernica malá. Na treťom najväčšom zimovisku týchto netopierov v Európe, bolo zaznamenaných 62 000 jedincov, čo je historicky tretí najvyšší zistený počet na tejto lokalite. Medzi ďalšie početné druhy patrili podkováre južné, netopiere obyčajné, lietavce sťahovavé či netopiere ostrouché. Kým u netopierov obyčajných a netopierov ostrouchých sledujeme každý rok pokles početnosti na väčšine lokalít, sú druhy ako napríklad podkovár malý, ktorý prosperuje a jeho počet uspokojivo každým rokom rastie. Prekvapením bol pomerne vysoký počet chladnomilnejších uchaní čiernych na všetkých kontrolovaných lokalitách a taktiež výskyt večernice severskej a večernice pestrej, ktoré sme zvykli pozorovať iba počas skutočne tuhých zím.

kolónia večerníc malých

Do konca zimného sčítania nám ostáva skontrolovať ešte približne 10 podzemných priestorov, ale podľa predbežných výsledkov už vieme že počas tejto zimy na území Slovenského krasu hibernuje 18 druhov netopierov v celkovom počte okolo 70 000 jedincov.

Prvoradým cieľom zimného sčítania netopierov je získanie podkladov na ich efektívnu ochranu, ako aj na ochranu ich výskytových biotopov. Pre zavedenie účinných programov manažmentu ich ochrany je mimoriadne dôležitá dôkladná znalosť miest ich výskytu a zmeny početnosti. Správa NP Slovenský kras preto v rámci svojich aktivít kladie veľký dôraz na pravidelné monitorovanie najvýznamnejších lokalít, ale aj vyhľadávanie nových zimovísk.

autor textu a fotografií: Ing. Štefan Matis – zoológ Správy NP Slovenský kras

Sponzori prenosu