NP Slovenský kras

Netopier krúžkovaný pred 26 rokmi zimuje v Slovenskom krase

Prekvapením tohtoročného zimného sčítania netopierov na území Národného parku Slovenský kras bol v Jasovskej jaskyni  zaznamenaný krúžkovaný podkovár veľký, ktorého označili kolegovia v Maďarsku v roku 1993. Jedná sa teda o 26 a pol ročného netopiera, čo znamená, že je to najstarší jedinec tohto druhu zisteného na území Slovenska  a Maďarska.

Cieľom  každoročne prebiehajúceho zimného sčítania netopierov na zimoviskách, z ktorých mnohé svojim významom presahujú hranice Slovenska, je sledovanie zmien početnosti jednotlivých druhov netopierov v rámci monitorovaných podzemných priestorov.  Sčítanie sa realizuje už od roku 1991 vždy v období od začiatku decembra do polovice marca.

Národný park (NP) Slovenský kras, ako najrozsiahlejšie krasové územie Slovenska s výskytom viac ako 1300 jaskýň je najvýznamnejším územím zimného, ako aj letného výskytu netopierov. Odborníci (chiropterológovia) zo správy NP Slovenský kras v spolupráci s dobrovoľníkmi počas každej zimy skontrolujú viac ako 100 jaskýň, priepastí a banských diel.

Najpočetnejším druhom netopiera je aj počas tejto nie príliš výraznej zimy večernica malá. Na treťom najväčšom zimovisku týchto netopierov v Európe, ktoré sa nachádza práve v Slovenskom krase bolo zaznamenaných okolo 60000 jedincov. V Európe sú známe iba dve väčšie zimoviská a to v Bulharsku a Rumunsku. Už dlhodobo je sledovaný pokles početnosti u dvoch druhov netopierov, netopiera obyčajného a netopiera ostrouchého, čo kopíruje nepriaznivý trend aj v iných krajinách Európy. Na väčšine zimovísk absentujú, alebo sú prítomné iba v minimálnom počte tzv. chladnomilné druhy, medzi ktoré patrí uchaňa čierna, večernica severská či netopier fúzatý.  Na lokalitách ich tradičného výskytu, kde na začiatku tisícročia ešte dominovali sa objavujú druhy, ktoré obľubujú práve teplejšie prostredie. Tento jav pripisujeme dlhodobého trendu otepľovania, absencii výrazných zím a zmeny mikroklimatických podmienok v jednotlivých podzemných priestoroch. Najcennejšími zimujúcimi druhmi sú podkovár južný, podkovár veľký, netopier brvitý, lietavec sťahovavý či netopier pobrežný, ktoré sa v iných pohoriach Slovenska vyskytujú mimoriadne vzácne. Podľa doterajších výsledkov v skontrolovaných jaskyniach krasu zimuje 18 druhov netopierov v celkovom počte okolo 65000 jedincov.

Zimné sčítanie netopierov bude prebiehať až do polovice marca a preto kontrola ďalších zimovísk ešte môže priniesť veľa zaujímavých poznatkov.

Výsledky zimného sčítania predstavujú pre odborníkov významné vstupné údaje nevyhnutné pri zabezpečovaní manažmentu a ochrany jednotlivých zimovísk a konkrétnych druhov netopierov.

text: Ing. Štefan Matis

foto: Stanislav Greš, Štefan Matis

 

 

 

 

Sponzori prenosu