NP Slovenský kras

Ornitologický stacionár Drienovec v projekte „ Bird of paradise“

Začiatkom decembra sa stretli lektori- krúžkovatelia na pracovnom workshope s názvom Ornitologický stacionár Drienovec v projekte „ Bird of paradise“.  Cieľom stretnutia bolo vyhodnotenie sezóny 2018, analýza aktivít projektu a vyhodnotenie návštevnosti na ornitologickom stacionári Drienovec. Miestom stretnutia bola Správa NP a BR Slovenský kras v Brzotíne.

ŠOP SR, Správa NP a BR Slovenský kras zorganizovala workshop v rámci projektu “Úžasný vtáčí svet bez hraníc”. (akronym Bird of paradise). Projekt je financovaný z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020. Hlavným prínosom tohto projektu je rozšírenie ponuky ornitologických táborov tak  pre odbornú, ako aj pre širokú verejnosť. Vďaka projektu sa zlepší prístup na lokality a zabezpečí sa lepšie vybavenie pre odchyt a pozorovanie vtákov. Zabezpečí sa nepretržitá odborná a lektorská služba pre návštevníkov počas migračnej sezóny. Prispeje aj vybudovaním zážitkových náučných chodníkov priamo v ornitologických táboroch. Eko-výchovné aktivity sa budú ponúkať pre návštevníkov počas celého roku aj mimo hlavnej sezóny migrácie vtákov.

V úvode sa vyhodnotili realizované aktivity projektu vo vzťahu k ornitologickému stacionáru Drienovec a vyhodnotila sa návštevnosť stacionára. Nasledovali prezentácie maďarských partnerov projektu. Attila Huber vyhodnotil sezónu 2018 na ornitologickom stacionári v údolí Bodvy pri obci Szalonna. Krisztina Litkei predstavila zrealizované enviroaktivity na stacionári a v NP Aggtelek v rámci projektu.

Po obede prebiehalo vyhodnotenie sezóny 2018 na ornitologickom stacionári Drienovec a zaujímavá diskusia pri porovnávaní údajov a skúseností z oboch ornitologických táborov na slovenskej a maďarskej strane. Večer prezentovali krúžkovatelia  formou Fotoshow zaujímavosti z jarného aj jesenného tábora.

Toto stretnutie nás utvrdilo v tom, že výmena skúseností a porovnanie výsledkov z jednotlivých ornitologických stacionárov má veľký význam. A to aj preto, že vtáky nepoznajú hranice a vďaka výmene týchto údajov a skúseností získavame cenné informácie o ich populáciách.

    

Sponzori prenosu