NP Slovenský kras

Oslávte Stredoeurópsky deň stromov a kvízujte

Dávajú nám kyslík, sú domovom pre množstvo živočíchov, v horúčave nám poskytujú tieň, dávajú nám potravu, liečivá, drevo na oheň alebo na výrobu nástrojov či stavebný materiál. Sú významným krajinotvorným a kompozičným prvkom, s ktorým sa stretávame takmer na každom kroku, či už v mestách alebo vo voľnej krajine. Stromy sú jednoducho pre nás vzácnym darom. Patria medzi najstaršie a najdlhovekejšie organizmy na našej planéte.

Tradícia Dňa stromov vznikla v 19. storočí  na podnet novinára J. Sterlinga Mortona v americkom štáte Nebraska, ktorý bol zástancom myšlienky, že prítomnosť stromov v okolí zlepšuje klímu ako aj pôdne vlastnosti. Nezostal však len pri písaní článkov s touto tematikou, ale vyzval občanov, aby sa  4. januára 1872 zapojili do Dňa stromov vysadením stromčekov vo svojom okolí. Odhaduje sa, že v rámci jeho iniciatívy vysadili v Nebraske viac ako jeden miliónov stromov.

Stredoeurópsky deň stromov slávia vo viac ako 40 krajinách

Postupne sa myšlienka osláv Dňa stromov rozšírila do celého sveta. Birdsey Northrop z Connecticutu napríklad v roku 1883 navštívil Japonsko a odporučil usporiadať Deň stromov ako nástroj pre zlepšenie kvality života v meste. Jeho zásluhou sa tento deň rozšíril tiež do Austrálie, Kanady a Európy. Presný dátum osláv Stredoeurópskeho dňa stromov sa v každom štáte alebo regióne líši v závislosti od klimatických podmienok vhodných k vysádzaniu stromov. V stredoeurópskych krajinách bol za dátum Dňa stromov ustanovený 20. október. V tento deň sa schádzajú členovia rôznych organizácií a jednotlivci, aby si pripomenuli dôležitosť a význam stromov pre život, spoločne ich vysádzali a realizovali ďalšie zaujímavé aktivity a programy.

Kvízujte pri príležitosti Stredoeurópskeho dňa stromov

Štátna ochrana prírody SR, Škola ochrany prírody Varín pri príležitosti osláv Stredoeurópskeho dňa stromov pre Vás pripravila súťažný kvíz s názvom ČO NÁM ROZPRÁVAJÚ STROMY?

Čo myslíte, čo by nám povedali stromy, keby vedeli rozprávať?

Skúsili ste sa niekedy započúvať do hlasu šumiaceho lístia, počúvať vŕzgavé zvuky vo vetre ohýbajúceho sa stromu? Alebo čo by povedal taký ticho stojaci mohutný 8 000-ročný smrek? Mali by sme sa snažiť porozumieť im. Pochopiť aké sú dôležité v našom živote a čo pre nás znamenajú. Sú pre nás vzácnym darom. V dobe klimatických zmien a znižovania biodiverzity môžu byť zdrojom našej inšpirácie a studňou našej múdrosti.

Chcete zistiť, čo rozprávajú a otestovať sa, ako ich poznáte? Tak súťažný kvíz spojený s ocenením troch výhercov je určený Vám.

Hlavným cieľom súťažného kvízu je poukázať na význam a dôležitosť stromov pre život, objaviť známe druhy stromov a dozvedieť sa o nich rôzne zaujímavosti.

Súťažný kvíz môžete vyplniť od 20. októbra do 20. novembra 2020. Za všetky správne odpovede, môžete získať až 30 bodov. Traja víťazi budú vyhlásení 25. novembra 2020 na našej facebookovej stránke a oficiálnom webe ŠOP SR.

Viac informácií ako i pravidlá k súťaži nájdete v sekcii Výchova a vzdelávanie.

Začať kvízovať môžete po kliknutí na obrázok, ktorý vás presmeruje na kvíz.

Ochrana mimoriadne významných stromov

Na Slovensku sa ochrane starých stromov začala venovať veľká pozornosť najmä v druhej polovici 20. storočia, kedy bolo zaevidovaných najviac významných stromov. V októbri 1955 bol Slovenskou národnou radou prijatý zákon č.1/1955 o štátnej ochrane prírody, podľa ktorého mohli byť významné stromy a ich skupiny vyhlásené za chránený prírodný výtvor alebo chránenú prírodnú pamiatku. V súčasnosti je ochrana starých alebo iným spôsobom mimoriadne významných stromov zabezpečovaná zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Vyhlasovanie chránených stromov

Pod pojmom „chránený strom“ si zvyčajne predstavíme prastarú lipu s veľkým bútľavým kmeňom, no nie je to vždy také jednoduché. Strom môže byť vyhlásený za chránený nielen z dôvodu vysokého veku, ale aj kvôli vysokej kultúrnej alebo vedeckej hodnote, zaujímavému krajinotvornému alebo estetickému významu, prípadne dôležitej ekologickej funkcii. Medzi chránenými stromami sa okrem solitérnych vyskytujú aj skupiny stromov a niekedy aj stovky metrov dlhé stromoradia. Nájdeme ich rozptýlené v krajine na najrozmanitejších miestach. Sú súčasťou poľnohospodárskej krajiny, lesných komplexov, ale aj ľudských sídiel, historických záhrad a parkov.

Ochranu drevín a chránených stromov zabezpečuje Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky  prostredníctvom 23 organizačných útvarov ŠOP SR s regionálnou pôsobnosťou, z toho 9 správ národných parkov, 13 správ chránených krajinných oblastí a 1 regionálne centrum ochrany prírody.

Koľko máme chránených stromov na Slovensku?

Vyhlásené chránené stromy sa evidujú v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody v evidencii chránených stromov, ktoré vedie Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Viac sa dočítate na na webe ŠOP SR v sekcii Chránené stromy. V roku 2019 evidujeme na Slovensku 443 chránených stromov a ich skupín vrátane stromoradí. Fyzicky to predstavuje 1 251 jedincov stromov pozostávajúcich zo 65 druhov, z toho 32 pôvodných a 33 nepôvodných. Z chránených stromov a ich skupín bolo 62,8 % v optimálnom stave33,4 % bolo ohrozených a 3,8 % degradovaných. Organizačné útvary ŠOP SR pokračovali v prerokovávaniach nových zámerov na vyhlásenie, resp. zrušenie chránených stromov zo strany okresného úradu životného prostredia na základe podkladov ŠOP SR.

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, oddelenie Školy ochrany prírody Varín

Zdroj: ŠOP SR

http://www.sopsr.sk/web/?cl=4002

http://www.sopsr.sk/web/?cl=4004

http://www.enviroportal.sk/clanok/dnes-oslavujeme-stredoeuropsky-den-stromov

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-dnesek-pripada-den-stromu-nejcasteji-se-slavi-spolecnym-sazenim

Ochrana a starostlivosť o chránené stromy, Metodická príručka; Milan Krištof, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2015 Banská Bystrica

Sponzori prenosu