NP Slovenský kras

Praktická starostlivosť v územnej pôsobnosti NP Slovenský kras

Praktická starostlivosť  o biotopy a chránené druhy v územnej pôsobnosti Správy NP Slovenský kras zahŕňa napríklad kosenie, odstraňovanie biomasy a redukciu náletových drevín. Tiež likvidáciu inváznych druhov rastlín a ošetrovanie chránených stromov. Jej súčasťou je aj napríklad zlepšovanie hniezdnych a úkrytových možností živočíchov. Realizuje sa aj obnova značenia národného parku a jeho ochranného pásma a obnova obvodového značenia maloplošných chránených území.

Tak ako každý rok, aj v tomto roku sme realizovali manažmentové opatrenia vybraných chránených území. Existencia vzácnych druhov závisí od pravidelnej starostlivosti o biotopy, na ktoré sú tieto druhy viazané. Preto je nevyhnutné tieto plochy pravidelne kosiť a odstraňovať pokosenú biomasu mimo záujmových plôch. Súčasne s kosením je dôležité odstrániť aj prípadné náletové dreviny a kroviny.

Niektoré manažmenty sa realizujú v rámci rôznych projektov užívateľmi jednotlivých pozemkov, ale sú aj lokality, ktoré ručne kosia a čistia naši pracovníci.

V rámci tohtoročnej sezóny sa práce realizovali napr. v PR Pod Fabiankou a PR Kráľova studňa, kde sa odstraňuje invázny druh zlatobyľ kanadská. Kosením biomasy sa zabezpečila starostlivosť o viaceré druhy vstavačov, kosatca sibírskeho a hadinca červeného v katastroch obcí Silica, Silická Jablonica a Hrušov. Práce budú pokračovať ešte aj na ďalších lokalitách.

Strážcovia NP obnovujú obvodové značenie NPR Brzotínske skaly a NPR Drieňovec. Nepretržite prebieha výmena stĺpov s označením územie národného parku.

 

Sponzori prenosu