NP Slovenský kras

Sedemdesiat rokov od vyhlásenia rezervácie Teplica

Súčasťou Národného parku Slovenský kras je aj viacero osobitne chránených častí prírody – rezervácií. Niektoré z nich boli vyhlasované ešte pred vznikom Chránenej krajinnej oblasti (rok 1973). Zo znenia výnosu Ministerstva školstva a národnej osvety č. 143.547-V zo dňa 31. 12. 1933 vyplýva, že už v roku 1925 bola v okrese Moldava nad Bodvou zriadená čiastočná rezervácia Jasovské jaskyne s výmerou 200 ha. Predmetom ochrany boli “vápencové jaskyne s bohatou krápnikovou výzdobou”. Rezervácia bola v správe jaskýň Klubu československých turistov v Jasove. Ide teda o prvú vyhlásenú rezerváciu na našom území. Táto bola pravdepodobne neskôr zrušená.

V povojnovom období bola ako prvá zriadená štátna prírodná rezervácia Teplica, v katastrálnom území Jasov, ktorá bola vyhlásená pred sedemdesiatimi rokmi, konkrétne 25. 11. 1950 výnosom Povereníctva školstva, vied a umení č. 125.217/1950-V/4. Jej výmera bola 32 ha. Neskôr v roku 1954 bola vyhlásená aj štátna prírodná rezervácia Jasov s výmerou 26,85 ha. Dnes sú tieto územia súčasťou národnej prírodnej rezervácie Jasovské dubiny. Jej územie tvoria dva blízko seba položené celky. Reprezentujú ho tri typy lesa, vegetáciu tvorí xerotermná a vápnomilná flóra, v severnej časti sú zastúpené i horské druhy. Východným okrajom rezervácie prechádza náučný chodník. Súčasťou rezervácie je aj národná prírodná pamiatka Jasovská jaskyňa, ktorá je najstaršou sprístupnenou jaskyňou v Slovenskom krase. Jaskyňu sprístupnili zásluhou členov rádu premonštrátnych kanonikov v Jasove už v roku 1846.

 

Sponzori prenosu