NP Slovenský kras

Turistické novinky v roku 2024

Samostatná právna subjektivita, ktorú nadobudli národné parky (NP) vďaka reforme národných parkov Slovenska, umožňuje okrem efektívnejšieho manažmentu územia aj väčší priestor na realizáciu projektov zameraných na ochranu a rozvoj v jednotlivých národných parkoch.

Správa NP Slovenský kras so sídlom v Brzotíne realizovala v uplynulom roku projekt zameraný na zlepšenie priaznivého stavu vybraných druhov vtákov v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Slovenský kras, ktorý bol podporený z finančných prostriedkov Operačného programu Európskej únie – Kvalita životného prostredia (OP KŽP). Projekt bol v jednej časti zameraný na praktické aktivity, na manažment lúk a pasienkov v záujme zlepšenia lovných a hniezdnych možností druhov vtákov európskeho významu. Druhá významná časť projektu si kládla za cieľ usmernenie a rozvoj cestovného ruchu (CR) vo vybranej časti NP, prostredníctvom rozšírenia ponuky a dostupnosti informácií o CR. Aktivity zrealizované v rámci časti projektu zameranej na rozvoj CR, významne prispejú k ponuke  v oblasti Zádielskej tiesňavy, ktorá je najnavštevovanejšej lokalitou územia. 

Novinkou v rámci ponuky služieb návštevníkom národného parku a biosférickej rezervácie je smart aplikácia s názvom Slovenský kras. Je dostupná rovnako pre užívateľov smartfónov s operačným systémom macOS ako aj pre používateľov s prostredím Android. Aplikácia je vytvorená ako online sprievodca, ktorý turistom umožní spoznať zaujímavé miesta priamo počas ich návštevy národného parku. 

V ponuke sa aktuálne nachádzajú tri turistické trasy, ktoré používateľom predstavia okolie Zádielskej planiny. Každá trasa pozostáva zo zastavení, ktoré obsahujú zaujímavé informácie o biotope, geológii, rastlinstve a živočíšstve ale aj o drevinovom zložení daného miesta. V Zádielskej tiesňave sú naviac súčasťou zastavení aj miestne povesti, ktoré v minulosti pracne zozbieral Gustáv Stibrányi. Sprievodca je k dispozícii v troch jazykových verziách (slovensky, anglicky, maďarsky), obsahuje veľké množstvo fotografií a jeho súčasťou je aj takzvaný “pomocník”, ktorý návštevníkom umožňuje priamo na trase identifikovať pomocou fotografie rastlinu či nahrať a rozoznať vtáčí zvuk.

Okrem projektových úloh sa v minulom roku, v spolupráci s grafickými dizajnérmi, podarilo vytvoriť  nový vizuál národného parku a biosférickej rezervácie Slovenský kras. Súčasťou novej vizuálnej identity Správy NP/BR Slovenský kras bol návrh nového loga a aj redizajn webovej stránky, ktorá tak nadobudla moderný vzhľad a dnes tvorí jednotný užívateľský celok s ďalšími online platformami. 

Pri návšteve Zádielskej doliny majú po novom návštevníci možnosť dozvedieť sa priamo na výlete čosi viac aj o celom národnom parku. Na konci obce, pri vstupe do tiesňavy, sa od decembra 2023 nachádza infokiosk, ktorý návštevníkom poskytuje zaujímavé tipy o možnostiach turistiky, návštevy prírodných a kultúrnych pamiatok ale aj užitočné informácie o ubytovaní a stravovacích službách v národnom parku. Dotykový displej umožňuje jednoduché vyhľadávanie, pričom súčasťou infokiosku je aj meteorologická stanica s aktuálnymi údajmi zo Zádielskej tiesňavy či možnosť stiahnuť si smart aplikáciu Slovenský kras pomocou QR kódu. 

K manažmentu a usmerneniu rozvoja CR v určitom území sú nevyhnutné údaje o návštevnosti. V záujme získania čo najpresnejšieho prehľadu o počte návštevníkov projektového územia boli na prístupových chodníkoch inštalované tzv. sčítače turistov. Na základe poznatkov z celého roka bude možné efektívnejšie plánovať akékoľvek aktivity zamerané na ďalší rozvoj v danom území NP. 

Ďalšími výsledkami projektu je aj vytvorenie vlastnej rady malých upomienkových predmetov, budovanie ekotoaliet a taktiež príprava projektovej dokumentácie a vizualizácia budúcej turistickej útulne v Zádielskej tiesňave. Útulňa vznikne prebudovaním existujúcej terénnej stanice NP Slovenský kras, ktorá sa nachádza pri náučnom chodníku na konci Zádielskej tiesňavy. Bude k dispozícii bezplatne všetkým návštevníkom, ale najmä turistom ktorí absolvujú viacdňovú túru územím. 

 

Sponzori prenosu