NP Slovenský kras

Výberové konanie na pracovnú pozíciu – strážca

Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne vypisuje výberové konanie na  pracovné miesto – „strážca“ .

 

Miesto výkonu práce: Brzotín

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: 01. 12. 2022

 

Mzdové podmienky (brutto): Od 713,00 € / mesiac (v závislosti od počtu rokov praxe)

Platové podmienky určuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutej praxe a úrovne plnenia pracovných úloh.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
 • pracovnou náplňou strážcu je výkon štátneho dozoru v chránených územiach (kontrola dodržiavania zákona o ochrane prírody, kontrola dodržiavania podmienok rozhodnutí, vydaných orgánom ochrany prírody a pod.)
 • mapovanie chránených druhov  a evidencia výskytových údajov v databázových systémoch,
 • označovanie chránených území a chránených stromov v teréne,
 • praktická starostlivosť o chránené druhy a biotopy (napr. kosenie, hrabanie, transfer obojživelníkov),
 • strážne služby so zameraním na ochranu chránených druhov a podobne
 • prijíma oznámenia o nájdených hendikepovaných, uhynutých alebo náhodne odchytených, zranených alebo usmrtených chránených živočíchoch podľa § 35 ods. 6, určuje nakladanie s nimi a vedie o nich evidenciu; podrobnosti o evidencii ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo
 • environmentálna výchova (prednášky, exkurzie v teréne a pod.)
 • strážca je prevažnú časť pracovného času v teréne
Zamestnanecké výhody, benefity:
 • možnosť priznania osobného príplatku (variabilnej zložky mzdy) k základnej zložke mzdy v závislosti od úrovne plnenia pracovných úloh
 • pružný pracovný čas
Informácie o výberovom konaní:

Termín výberového konania: 14. 11. 2022

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú na 1 rok, po uplynutí doby určitej možnosť jeho uzatvorenia na dobu neurčitú.

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

stredoškolské vzdelanie s maturitou – orientované na prírodu, cestovný ruch, lesníctvo

Ostatné znalosti:
 • znalosť legislatívy v oblasti ochrany prírody
 • poznatky z oblasti zoológie, botaniky, ochrany prírody
 • prax v odbore vítaná (nie je podmienkou)
 • zdravotná spôsobilosť na prácu a pohyb v teréne
Vodičské oprávnenie:

Skupina B

Osobnostné predpoklady a zručnosti
 • Spoľahlivosť
 • Vzťah k prírode

Ďalšie požiadavky

 • práca s PC (MS Office)
Zoznam potrebnej dokumentácie k žiadosti uchádzača o voľné pracovné miesto
 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • doklad o (najvyššom) dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako 1 mesiac)
Dátum a miesto podania žiadosti uchádzača o voľné pracovné miesto

Uchádzač doručí svoju žiadosť poštou, elektronickou poštou alebo osobne na adresu: Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne, Hámosiho 188, 049 51 Brzotín alebo na emailovú adresu: magdalena.manikova@npslovenskykras.sk do 10. 11. 2022

 

Sponzori prenosu