NP Slovenský kras

Výsadba pamätných stromov v Národnom parku Slovenský kras

Pri príležitosti 100. výročia štátnej ochrany prírody na Slovensku Správa NP a BR Slovenský kras vysadila 4 pamätné stromy vo svojej územnej pôsobnosti. Brest horský (Ulmus glabra) v ústí Zádielskej doliny, javor poľný (Acer campestre) v areáli Základnej školy akad. Jura Hronca v Rožňave, dub zimný (Quercus petraea) pri parkovisku pri Silickej ľadnici a javor horský (Acer pseudoplatanus) pri gotickom kláštore pavlínov v Gombaseku.

Všetky uvedené druhy sú geograficky pôvodné, vyskytujúce sa na území NP Slovenský kras. Dreviny boli vybraté na základe ich fyziologických nárokov a lokálnych mikroklimatických podmienok. Výsadba sa uskutočnila za účasti zástupcov vlastníkov pozemkov, t.j. Urbárskej spoločnosti Zádiel, Základnej školy akad. Jura Hronca v Rožňave, Obce Silica a Občianskeho združenia Sine Metu slávnostným spôsobom. Pri výsadbe bola spomenutá história a vznik štátnej ochrany prírody na Slovensku.

Stromy sú stabilizované kolíkmi, na ktoré bude umiestnená informačná tabuľa o storočnici štátnej ochrany prírody. Starostlivosť o pamätné stromy bude zabezpečovať naša správa v spolupráci s vlastníkmi pozemkov.

Dúfame, že stromy sa zachovajú aj pre budúce generácie a pre svoje krajinotvorné a estetické funkcie sa stanú potencionálnym nositeľom titulu „chránený strom“.

Text: Ing. János Csík

Sponzori prenosu