NP Slovenský kras

„Zachovajme všetok život na Zemi” je mottom Svetového dňa divej prírody 2020

Tretí marcový deň si pripomíname a budeme oslavovať Svetový deň divej prírody, teda skôr Svetový deň voľne žijúcich živočíchov a rastlín (World Wildlife Day). Tento svetový deň sa snaží poukázať na dôležitú úlohu, ktorú majú voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny v našich kultúrach, ako aj v udržateľnosti našej spoločnosti a celej planéty.

 Svetový deň bol vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov (OSN) na svojom 68. zasadnutí v roku 2013. Presne 3. marca v roku 1973 bol vo Washingtone podpísaný Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (známy pod skratkou CITES – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

 

Tematické zameranie v roku 2020

Témou tohtoročných osláv je Zachovajme všetok život na Zemi, ktorú spoločne vyhlásil Sekretariát CITES-u, Organizácia spojených národov (OSN) s podporou sekretariátu Dohovoru o biologickej diverzite (CBD). Téma poukazuje na všetky druhy voľne žijúcich živočíchov a rastliny ako na kľúčové súčasti svetovej biodiverzity. Téma Svetového dňa divej prírody je úzko spojená aj s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj Organizácie spojených národov s cieľmi č. 1 (žiadna chudoba), 12 (zodpovedná spotreba a výroba), 14 (život pod vodou) a 15 (život na pevnine) a ich rozsiahlymi záväzkami v oblasti zmierňovania chudoby, zabezpečenia trvalo udržateľného využívania zdrojov a ochrany života na pevnine aj pod vodou s cieľom zastaviť stratu biodiverzity.

 Pomôžme zastaviť ohrozenie biodiverzity sveta

 Zem je domovom nespočetných druhov flóry a fauny, ktorých je príliš veľa na to, aby sme ich dokázali všetky spočítať. Táto bohatá rozmanitosť a miliardy rokov, počas ktorých sa jej nespočetné prvky integrovali, sú práve to, čo urobilo našu planétu obývateľnou pre všetky živé bytosti, vrátane ľudí. Ľudia na celom svete majú úžitok z divej prírody každý deň. V mnohých ohľadoch je naša história príbehom interakcie našich druhov a ich prispôsobenia sa rôznym formám života prítomných v našom blízkom okolí. Od nepamäti sme používali divoké rastliny a živočíchy pre naše najzákladnejšie potreby: od vzduchu, ktorý dýchame, po jedlo, ktoré jeme, až po energiu, ktorú používame a materiály, ktoré potrebujeme na ochranu a pohodlie. Neudržateľná ľudská činnosť a nadmerné využívanie druhov a prírodných zdrojov, ktoré tvoria biotopy a ekosystémy, však ohrozuje biodiverzitu sveta. V súčasnosti takmer štvrtina všetkých druhov je vystavená riziku vyhynutia. Ich zánik by len urýchlil zánik nespočetných ďalších druhov, ktoré sú na vyhynuté druhy ekosystémovo naviazané, a tak by sme sa dostali do ohrozenia na živote aj my.

V rámci Svetového dňa divej prírody v roku 2020 oslávme zvláštne miesto voľne rastúcich rastlín a živočíchov v ich rozmanitých a krásnych formách ako súčasť svetovej biologickej rozmanitosti. Snažme sa zvyšovať povedomie o množstve výhod  divej prírody pre ľudí, najmä pre tie spoločenstvá (komunity), ktoré žijú v jej najbližšej blízkosti, a diskutujme o hrozbách, ktorým čelia, a o naliehavej potrebe vlád, občianskej spoločnosti, aktérov zo súkromného sektora a jednotlivcov, aby pridali svoje hlasy a podnikli kroky na ochranu prírody a zabezpečili jej trvalo udržateľné využívanie.

Čo môžete urobiť, aby ste pomohli prírode

Šírte posolstvo  Svetového dňa divej prírody na vašom  webe, alebo  sociálnych  sieťach a  nahrajte obrázok seba a svojich najbližších s plagátom podpory. Môžete pritom použiť hashtagy, napr.: #Dnes Urob Jednu Vec #WWD2020 #SustainingAllLife #Biodiversity2020 #SustainableUse

  • Žite svoj každodenný život s čo najmenšími negatívnymi vplyvmi na životné prostredie a na voľne žijúce živočíchy a ich biotopy (napríklad nakupujte uvážene a len certifikované udržateľné produkty, trieďte odpad, používajte hromadnú dopravu).
  • Navštívte národný park, chránenú krajinnú oblasť, zoologickú alebo botanickú záhradu, či múzeum a zistite ako im môžete pomôcť pri záchrane živočíchov alebo rastlín.
  • Zorganizujte besedu na danú tému vo vašej škole, univerzite, knižnici, klube.
  • Zorganizujte výstavu fotografií, výtvarnú súťaž, alebo premietanie filmov s danou tematikou.
  • Podporte lokálny projekt zameraný na ochranu prírody.

Tlačová správa k Svetovému dňu prírody 2020 

Oficiálne video k Svetovému dňu divej prírody

Text: : ŠOP SR

Zdroj : https://www.wildlifeday.org/

Sponzori prenosu