NP Slovenský kras

Zákaz využívania lesov verejnosťou v okrese Košice-okolie

Okresný úrad Košice – okolie, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý podľa § 60 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o lesoch)

vydáva v zmysle § 30 ods. 4 zákona o lesoch 

zákaz využívania lesov verejnosťou, v čase od 23. 07. 2022, od 06:00 hod. do odvolania 

z dôvodu enormného nebezpečenstva vzniku požiarov a prebiehajúcich už jestvujúcich požiaroch na lesných pozemkoch.

Zákaz sa vzťahuje na všetky lesné pozemky v okrese Košice-okolie.

 

Sponzori prenosu